Đọc Thủ Bản 28/04 – 04/05/2024: Kế hoạch của Legio: Cuộc Họp Hàng Tuần của Praesidium – trang 96 #145-146

CUỘC HỌP HẰNG TUẦN CỦA PRAESIDIUM

145 (77)

Mỗi tuần Praesidium nhóm họp trong bầu không khí siêu nhiên do sự cầu nguyện tạo nên, do việc đạo đức, do tình anh em thân mật. Trong buổi họp các hội viên phúc trình công việc đã làm và được giao công tác mới.
Cuộc họp hằng tuần là trái tim dồn dòng máu vào các động mạch. Nó là nguồn phát ánh sáng và nghị lực, là kho tàng vô tận cung cấp cho mọi nhu cầu. Đó là hành động tập đoàn, có Chúa Cứu Thế tham dự, theo lời Người hứa, mặc dầu ta không trông thấy. Người ban cho mỗi hội viên ơn riêng cần thiết để làm phận sự. Nhờ cuộc họp, hội viên sẽ thấm nhuần tinh thần kỷ luật đạo đức. Trước hết họ sẽ thấy điều cần thiết để hành động làm đẹp lòng Thiên Chúa và để tự thánh hóa. Sau nữa, họ sẽ nhận thấy phải nương nhờ tổ chức như một phương thế thích hợp nhất để đạt tới hai mục đích trên. Sau chót, họ phải dấn toàn thân vào phận vụ ủy thác cho họ, mà không bao giờ đặt phận vụ tùy thuộc sở thích riêng của mình.

146 (78)

Các hội viên phải coi việc tham dự buổi họp Praesidium hằng tuần là phận vụ trước tiên và thiêng liêng nhất trong các phận vụ đối với Legio. Không gì có thể thay thế buổi họp. Thiếu nó, việc tông đồ của họ sẽ là cái xác không hồn. Lý trí công nhận, kinh nghiệm chứng minh điều đó : chểnh mảng bổn phận cốt thiết nầy làm cho công việc mất hết hiệu nghiệm, và rốt cuộc sẽ mở rộng cửa cho những cuộc đào ngũ.

Câu nói của Thánh Augustinô có thể áp dụng cho những ai không đồng hành Hội Thánh : Bene curris, sed extra viam, bạn chạy giỏi nhưng chạy sai đường. Bước của bạn là bước khổng lồ, tôi cũng nhận là thế, nhưng nếu bạn ở ngoài đường lối, thì sẽ đi về đâu ?

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts