Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 03-2020

THÁNG 3: ĐỨC MA-RI-A, ĐƯỢC TRUYỀN TIN. (25.03) Tin mừng: Lc 1, 26-38  “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. Tin Mừng Chúa Giê–su Ki–tô theo Thánh Lu–ca. Khi ấy, thiên thần Ga-bri-el được Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc chi họ Ða-vít, trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng…

Read More

Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 03-2019

THÁNG 3: ĐỨC MARIA, ĐƯỢC TRUYỀN TIN. (25.03) Tin mừng: Lc 1, 26-38  “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng…

Read More