Gương Chúa Giêsu I

Quyển một

Những nguyên tắc hướng dẫn đời sống tinh thần

Mục Lục

Trang [1] Mục Lục

Trang [2] Lời Dịch Gỉa

Trang [3] 1 Noi gương Chúa và khinh của thế tục

Trang [4] 2 Tự khiêm

Trang [5] 3 Học thuyết của chân lý

Trang [6] 4 Hành động cho khôn

Trang [7] 5 Đọc Kinh thánh

Trang [8] 6 Tình dục

Trang [9] 7 Tránh phù phiếm và kiêu ngạo

Trang [10] 8 Đừng suồng sã quá

Trang [11] 9 Vâng lời và tùng phục

Trang [12] 10 Lời vô ích

Trang [13] 11 Bình an và tiến bộ

Trang [14] 12 Lợi ích của đau khổ

Trang [15] 13 Chống với cám dỗ

Trang [16] 14 Xét đoán

Trang [17] 15 Bác ái

Trang [18] 16 Một nhịn chín lành

Trang [19] 17 Đời sống tu trì

Trang [20] 18 Gương thánh hiền

Trang [21] 19 Công việc một tu sĩ

Trang [22] 20 Tìm thanh vắng và thầm lặng

Trang [23] 21 Lòng thống hối

Trang [24] 22 Những đau khổ ở đời

Trang [25] 23 Suy gẫm cái chết

Trang [26] 24 Ngày công phán

Trang [27] 25 Cải thiện đời sống

Nihil Obstat
Bùi-Chu die 9 -9 -1953
Jos. Maria Phạm-Châu-Diên
Cens. del.

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Trần-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Đôi lời tâm huyết gửi bạn đọc

  1. Bạn muốn được nên thân tình với Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển I sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU. Đó là hành trang cho bạn lên đường.
  2. Bạn muốn gặp Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển II sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU, để khi được gặp Thiên Chúa bạn biết tâm sự với Ngài.
  3. Bạn muốn được Thiên Chúa tiếp thu làm bạn tâm giao, mời bạn đọc Quyển III sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU, để biết nên làm gì, phải làm gì để bảo vệ tình bạn với Thiên Chúa.
  4. Bạn muốn nhờ Chúa Giêsu Kitô, với Chúa Giêsu, sống đời con thảo của Thiên Chúa, mời bạn đọc GƯƠNG CHÚA GIÊSU Quyển IV.

Nhưng xin lưu ý bạn : Con đường nên thánh không có bước nhảy vọt, mà phải là tiệm tiến. Phải vững bước thứ nhất, rồi mới tiến bước thứ hai, phải nắm chắc bí quyết rồi mới tiến bước thứ ba. Thuần thục giai đoạn ba, không cần mời, Chúa Giêsu sẽ đến với bạn, không chỉ dắt tay bạn mà còn cho bạn nhờ Ngài, với Ngài tôn vinh Thiên Chúa Cha.

GƯƠNG CHÚA GIÊSU là một tác phẩm đã có gần 500 năm nay mà vẫn hiện đại, vì được xây dựng trên nền tảng Phúc Âm.

Sách đã được dịch ra hầu hết các thứ tiếng, và đã trở thành sách gối đầu cho các thánh.

Việt Nam cũng đã có ba bản dịch, nhưng vì hoàn cảnh đất nước, sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU trở nên hiếm, nếu không nói là gần như bị mai một.

May mắn, chúng tôi gặp được một tập bản dịch của Linh mục Lê Bá Tư, tái bản từ năm 1965. Nhưng đối chiếu với nguyên bản La-văn thì có rất nhiều sai sót, có thể do kỹ thuật ấn loát, nhiều câu vì mất chữ hoặc dịch sát nghĩa quá nên khó hiểu; nhiều câu lại dài dòng quá nên ý nghĩa mất sắc bén…

Nhờ một Linh mục đọc đối chiếu với bản La-văn và sửa lại tới 5 lần, cốt ý là cho sách quý này không bị mai một, mà còn dễ đọc dễ hiểu hơn.

Nay tôi xin giới thiệu GƯƠNG CHÚA GIÊSU với bạn đọc.

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
Phaolô-Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH

Chia sẻ Bài này:

Related posts