Các bài suy niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng C

Lời Chúa: Gr 33, 14-16; 1Tx 3,12–4,2; Lc 21, 25-28. 34-36

MỤC LỤC

1. Dọn dẹp bàn ghế. Trang 2
2. Hãy nhìn đường. Trang 3
3. Suy niệm của ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. Trang 4
4. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Trang 5
5. Tỉnh thức. Trang 6
6. Đứng thẳng và ngẩng đầu. Trang 7
7. Trước ngày gặp gỡ. Trang 8
8. Suy niệm của McCarthy. Trang 9
9. Tỉnh thức đợi chờ. Trang 10
10. Ngày đại hoạ. Trang 11
11. Ngày tận thế. Trang 12
12. Tỉnh thức và cầu nguyện – R. Veritas. Trang 13
13. Ngày Chúa ngự đến – R. Veritas. Trang 14
14. Tỉnh thức và cầu nguyện – Thiên Phúc. Trang 15
15. Cuộc sống tỉnh thức – André Sève. Trang 16
16. Đứng lên. Trang 17
17. Suy niệm của JKN. Trang 18
18. Suy niệm của Lm. Mark Link. Trang 19
19. Hãy nhìn đường – Gm. Arthur Tonne Trang 20
20. Chú giải mục vụ của Hugues Cousin. Trang 21
21. Chú giải của Noel Quesson. Trang 22
22. Chú giải của Fiches Dominicales. Trang 23
23. Bài đọc thêm. Trang 24

Chia sẻ Bài này:

Related posts