Vui học Thánh Kinh – CN 23 TN C

Tin Mừng Thánh Luca 14,25-33

TIN MỪNG

Vác thập giá mình mà đi theo Đức Giêsu (Mt 10,37-38)25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ:

26 ”Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Từ bỏ hết những gì mình có

28 ”Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 ”Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc. 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

25 Great crowds were traveling with him, and he turned and addressed them,26 “If any one comes to me without hating his father  and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple.

27 Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple.

28 Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion? 29 Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work the onlookers should laugh at him30 and say, ‘This one began to build but did not have the resources to finish.’ 31 Or what king marching into battle would not first sit down and decide whether with ten thousand troops he can successfully oppose another king advancing upon him with twenty thousand troops? 32 But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace terms.

33 In the same way, everyone of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu TM Thánh Luca 14,26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Muốn làm môn đệ Đức Giêsu phải từ bỏ những gì? (Lc 14,26)

a. Cha mẹ, vợ con
b. Anh chị em
c. Mạng sống mình
d. Cả a, b và c đúng

2. Muốn theo Đức Giêsu phải vác cái gì đi theo Người? (Lc 14,27)

a. Thân xác hư nát của mình
b. Những đau khổ
c. Những bất toàn nhân loại
d. Thập giá mình

3. Một người xây cái gì thì phải tính toán phí tổn thế nào kẻo xây không xong thì bị người ta chê cười? (Lc 14,28)

a. Xây dựng vườn nho
b. Cây tháp
c. Xây nhà
d. Xây hội trường

4. Muốn theo Đức Giêsu phải làm gì? (Lc 14,33)

a. Từ bỏ hết những gì mình có
b. Bán hết tài sản
c. Sống trung tín thật thà
d. Giữ các giới luật của Thiên Chúa

5. Muối bị nhạt thì người ta làm gì? (Lc 14,35)

a. Bón ruộng
b. Trộn phân
c. Quăng nó ra ngoài
d. Cả a, b và c đúng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Để được làm gì của Đức Giêsu thì phải từ bỏ hết những gì mình có? (Lc 14,33)2. Cái gì ra nhạt thì bị quăng ra ngoài? (Lc 14,34-35)

3. Muốn theo Đức Giêsu phải vác cái gì đi theo Người? (Lc 14,27)

4. Một người xây cái gì thì phải tính toán phí tổn thế nào kẻo xây không xong thì bị người ta chê cười? (Lc 14,28)

5. Để đến với Đức Giêsu, với cha mẹ, vợ con,… phải thế nào? (Lc 14,25)

6. Muốn làm môn đệ ai phải từ bỏ mình mà vác thập giá mình mà theo? (Lc 14,27)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,27)

***Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 23 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Môn đệ Chúa Giêsu

* Tin Mừng Thánh Luca 14,26: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. d. Cả a, b và c đúng (Lc 14,26)
2. d. Thập giá mình (Lc 14,27)
3. b. Cây tháp (Lc 14,28)
4. a. Từ bỏ hết những gì mình có (Lc 14,33)
5. c. Quăng nó ra ngoài (Lc 14,35)

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Môn đệ (Lc 14,33)
2. Muối (Lc 14,34-35)
3. Thập giá (Lc 14,27)
4. Cây tháp (Lc 14,28)
5. Dứt bỏ (Lc 14,25)
6. Đức Giêsu (Lc 14,27)Hàng dọc: Đòi hỏi
Nguyễn Thái Hùng

Xin cho chúng con có lý tưởng thật cao, để từ đó chúng con sẽ đạt tới lợi ích mà không cần giảm bớt nguyện vọng của chúng con.- Thánh Terese of Avila

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: