Vui học Thánh Kinh – Chúa Nhật Phục Sinh C

Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
TIN MỪNG
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

3 Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.

1 On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb.

2 So she ran  and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, “They have taken the Lord from the tomb, and we don’t know where they put him.”

3  So Peter and the other disciple went out and came to the tomb.

4 They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first;5 he bent down and saw the burial cloths there, but did not go in.

6 When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there,7 and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths but rolled up in a separate place.

8 Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed.

9 For they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng Thánh Gioan 20,9b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Người ra mộ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần là ai? (Ga 20,1)

a. Mẹ Maria
b. Bà Maria Mácdala
c. Ông Phêrô
d. Ông Nicôđêmô

2. Ai là người đã phát hiện ra: tảng đá đã lăn khỏi mồ? (Ga 20,1)

a. Mẹ Maria
b. Bà Maria Mácdala
c. Ông Phêrô
d. Ông Gioan

3. Đây là lời bà Maria Mácdala nói với ông Phêrô (Ga 20,2)

a. Chúa đã sống lại rồi.
b. Chúa bảo các ông hãy đi Galilê và gặp thầy ở đó.
c. Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu.
d. Người ta đã cướp mất xác Chúa rồi.

4. Ai là người đã bước vào mộ Chúa Giêsu đầu tiên? (Ga 20,6)

a. Mẹ Maria
b. Bà Maria Mácdala
c. Ông Phêrô
d. Ông Gioan

5. Ông Phêrô và Gioan khi tới ngôi mộ chôn Đức Giêsu đã nhìn thấy gì? (Ga 20,6-7)

a. Một ngôi mộ trống.
b. Những băng vải.
c. Khăn che đầu Đức Giêsu.
d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)2. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết? (Ga 20,9)3. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp ai đầu tiên? (Ga 20,2)4. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)

5. Khăn che đầu Đức Giêsu không để lẫn với các băng vải, nhưng được làm gì và xếp riêng ra một nơi? (Ga 20,7)

6. Ai đã ra mộ Đức Giêsu vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần? (Ga 20,1)

7. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu? (Ga 20,9)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU LỜI CHÚA HỌC THUỘC LÒNG

“Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.” (Ga 20,9)

***
Giải đápVUI HỌC LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B

Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa đã sống lại

* Tin Mừng Thánh Gioan 20,9b: Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. b. Bà Maria Mácdala (Ga 20,1)
2. b. Bà Maria Mácdala
3. c. Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu (Ga 20,2)
4. c. Ông Phêrô (Ga 20,6)
5. d. Cả a, b và c đúng (Ga 20,6-7)

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Đức Giêsu (Ga 20,9)
2. Trỗi dậy (Ga 20,9)
3. Simon Phêrô (Ga 20,2)
4. Tảng đá (Ga 20,1)
5. Cuốn lại (Ga 20,7)
6. Maria Mácdala (Ga 20,1)
7. Cõi chết (Ga 20,9)Hàng dọc: Sống lại

Nguyễn Thái Hùng

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: