Vui Học Thánh Kinh CN 32 TN C

Tin Mừng thánh Luca 20,27-38
TIN MỪNG
Kẻ chết sống lại (Mt 22: 23 -33; Mc 12: 18 -27 )

27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai,31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào.32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết.33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? ”
34 Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

 
27 Some Sadducees,  those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to him,28  saying, “Teacher, Moses wrote for us, ‘If someone’s brother dies leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother.’29 Now there were seven brothers; the first married a woman but died childless.
30 Then the second31 and the third married her, and likewise all the seven died childless.
32 Finally the woman also died.
33 Now at the resurrection whose wife will that woman be? For all seven had been married to her.”
34 Jesus said to them, “The children of this age marry and remarry;35 but those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead neither marry nor are given in marriage.
36 They can no longer die, for they are like angels; and they are the children of God because they are the ones who will rise. 37 That the dead will rise even Moses made known in the passage about the bush, when he called ‘Lord’ the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob;38 and he is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive.”

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 20,33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM
01. Những người nào chủ trương không có sự sống lại? (Lc 20,27)
a. Người pha-ri-sêu
b. Người Xađốc
c. Người Hêrôđê
d. Các môn đệ ông Gioan
02. Điều luật thế huynh được người Xađốc nhắc tới là của ai? (Lc 20,28)
a. Ông Giôsuê
b. Đức Giêsu
c. Ông Phaolô
d. Ông Môsê
03. Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì thế nào? (Lc 20,35)
a. Được chiêm ngưỡng Thiên Chúa tối cao
b. Sống hạnh phúc muôn đời
c. Được nên công chính
d. Không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng
04. Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết được ngang hàng với ai? (Lc 20,36)
a. Các tổ phụ
b. Những người công chính
c. Các thiên thần
d. Tông đồ
05. Ông Môsê gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của ai? (Lc 20,37)
a. Tổ phụ Ápraham
b. Tổ phụ Ixaác
c. Tổ phụ Giacóp
d. Cả a, b và c đúng

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý
01. Ai đã thấy Đức Chúa trong bụi gai? (Lc 20,37)
02. Những người nào chủ trương không có sự sống lại? (Lc 20,27)
03. Vì là con cái sự sống lại, họ là con cái của ai? (Lc 20,36)
04. Những người Xađốc đã hỏi ai về luật thế huynh? (Lc 20,27)
05. Những người Xađốc không tin vào điều gì? (Lc 20,27)
06. Có bao nhiêu người anh em trai lấy cô vợ này? (Lc 20,29)
07. Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ nào?(Lc 20,39)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU LỜI CHÚA HỌC THUỘC LÒNG

 

“Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,
35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết,
thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.”
Tin Mừng thánh Luca 20,34
Lời giải đáp VUI HỌC LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 32 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Sự sống lại
* TM thánh Luca 20,33 :
“Vậy trong ngày sống lại,
người đàn bà ấy sẽ là vợ ai,
vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? ”
II. Lời giải đáp
TRẮC NGHIỆM
01. b. Người Xađốc (Lc 20,27)
02. d. Ông Môsê (Lc 20,28)
03. d. Không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng (Lc 20,35)
04. c. Các thiên thần (Lc 20,36)
05. d. Cả a, b và c đúng (Lc 20,37)
III. Lời giải đáp Ô CHỮ
01. Môsê (Lc 20,37)
02. Xađốc (Lc 20,27)
03. Thiên Chúa (Lc 20,36)
04. Đức Giêsu (Lc 20,27)
05. Sự sống lại (Lc 20,27)
06. Bảy (Lc 20,29)
07. Giacóp (Lc 20,39)
Hàng dọc : Sống lại
NGUYỄN THÁI HÙNG

Đức Mẹ Maria là Đấng tuyệt vời như thế, đến nỗi những hành vi của Mẹ đều trở thành mô phạm cho tất cả mọi người.- Thánh Ambrosius

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: