Vui học Thánh Kinh: CN 27 TN C

Tin Mừng Thánh Luca 17,5-10

TIN MỪNG

Sức mạnh của lòng tin

5 Các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

Phục vụ cách khiêm tốn

7 ”Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”, 8 chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

5 And the apostles said to the Lord, “Increase our faith.”

6 The Lord replied, “If you have faith the size of a mustard seed, you would say to (this) mulberry tree, ‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it would obey you.

7 “Who among you would say to your servant who has just come in from plowing or tending sheep in the field, ‘Come here immediately and take your place at table’?8 Would he not rather say to him, ‘Prepare something for me to eat. Put on your apron and wait on me while I eat and drink. You may eat and drink when I am finished’?9 Is he grateful to that servant because he did what was commanded?10 So should it be with you. When you have done all you have been commanded, say, ‘We are unprofitable servants; we have done what we were obliged to do.’”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu TM Thánh Luca 17,6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Các tông đồ xin gì cùng Đức Giêsu? (Lc 17,5)

a. Xin thương xót chúng con
b. Xin thêm lòng tin cho chúng con
c. Xin cứu vớt chúng con
d. Xin an ủi chúng con

2. Đức Giêsu bảo: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt gì? (Lc 17,6)

a. Hạt đậu
b. Hạt cải
c. Hạt bắp
d. Hạt cát

3. Đức Giêsu nói tới cây gì? (Lc 17,6)

a. Cây nho
b. Cây vả
c. Cây dâu
d. Cây chà là

4. Người đầy tớ trong câu chuyện làm gì? (Lc 17,7)

a. Trồng nho
b. Đi cày
c. Chăn chiên
d. Chỉ b và c đúng

5. Khi đã làm xong tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đây tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm gì? (Lc 17,10)

a. Việc bổn phận đấy thôi
b. Theo lời dạy của các ngôn sứ
c. Theo luật đòi hỏi
d. Những gì mình có thể làm

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Các tông đồ xin thêm điều gì cùng Đức Giêsu? (Lc 17,5)

2. Ai xin Đức Giêsu thêm lòng tin cho mình? (Lc 17,5)

3. Khi đã làm xong tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đây tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm điều gì? (Lc 17,10)

4. Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, hãy bảo cây dâu này xuống biển kia mà mọc, nó sẽ thế nào? (Lc 17,6)

5. Đức Giêsu bảo: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt gì? (Lc 17,6)

6. Các tông đồ xin ai thêm đức tin cho mình? (Lc 17,5)

7. Người đầy tớ đi đâu về? (Lc 17,7)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải,thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” (Lc 17,6)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 27 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Sức mạnh của lòng tin

* Câu TM Thánh Luca 17,6: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. b. Xin thêm lòng tin cho chúng con (Lc 17,5)
2. b. Hạt cải (Lc 17,6)
3. c. Cây dâu (Lc 17,6)
4. d. Chỉ b và c đúng (Lc 17,7)
5. a. Việc bổn phận đấy thôi (Lc 17,10)

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Lòng tin (Lc 17,5)
2. Tông đồ (Lc 17,5)
3. Bổn phận (Lc 17,10)
4. Vâng lời (Lc 17,6)
5. Hạt cải (Lc 17,6)
6. Chúa Giêsu (Lc 17,5)
7. Chăn chiên (Lc 17,7)

Hàng dọc: Lòng tin

Nguyễn Thái Hùng

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: