Chương 29 LÒNG TRUNG THÀNH

Thủ Bản Số Lề 285 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

282) Trọng tâm của Legio là gì ?

* Là Hiệp Nhất toàn thể hội viên các cấp.

283) Muốn hiệp nhất, người hội viên Legio phải thế nào ?

* Trung thành là xi măng gắn chặt các hội viên: hội viên trung thành với Praesidium, Praeisidium với Curia, Curia với Comitium, Comitium với Senatus, Senatus với Concilium.

284) Người hội viên Legio Mariae thể hiện lòng trung thành của mình như thế nào ?

* Vâng lời là sự thể hiện cao độ lòng trung thành của người hội viên Legio, vâng lời cách quảng đại và cương quyết.

285) Động cơ nào khiến người hội viên Legio vâng lời, hy sinh tất cả ?

* Vì lòng ham muốn cao thượng, tiến liên mãi trên đường thiêng liêng, sẵn sàng hy sinh cảm tình, lý luận, tự do, tự ái, ý chí để lãnh những tên đạn là lời công kích để được phục vụ tha nhân.

286) Vâng lời quan trọng như thế nào đối với Legio ?

* “Vâng lời” là dây ràng giữ quyền bính, “bất tuân” là một tai hại trầm trọng (Tennyson). Chỉ cần một sự xao lãng của các ủy viên cũng đủ làm các praesidia hay hội đồng bị cô lập và tách khỏi nguồi phong phú của Legio.

287) Điều gì khiến Legio cũng ghê sợ và có hậu quả tai hại như sự bất tuân ?

* Sự chia rẽ.

288) Đức vâng lời của người Legio đặt trên nền tảng nào ?

* Đó là sự vâng lời của Chúa Giêsu. “Chúa đã vâng lời Thiên Chúa Cha cho đến chết” (P/2,8). Chúa đến trần gian để phục vụ chứ không phải để được phục vụ (Mt 20,28). Vì thế người đã không ngần ngại “vâng phục Đức Maria và Thánh Giuse” (Lc 2,51-52) là những thụ tạo.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: