Học Thủ Bản Chương 14. PRAESIDIUM

Thủ bản số lề 166 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

159) Praesidium là gì ?
* Là đơn vị nhỏ nhất, cơ bản của Legio Mariae. Theo La ngữ, là đơn vị thuộc quân đội Roma được uỷ thác một nhiệm vụ đặc biệt như canh tiền đồn, kiểm soát một khu vực… Mỗi Praesidium mang tên một tước hiệu hoặc một đặc ân của Đức Mẹ.

160) Ai cho phép lập Praesidium ?
* Cha Sở hay Đức Giám Mục địa phận và Curia

161) Luật buộc Praesidium phải họp điều hoà hàng tuần, tại sao ?
* Praesidium phải họp điều hoà hàng tuần, tuyệt đối không thay đổi vì họp là cầu nguyện chung, rất cần thiết cho hoạt động của Legio.

162) Các uỷ viên Praesidium gồm những ai ? Cách tuyển lựa ? Nhiệm vụ và quyền hạn ?
* Các uỷ viên gồm: Cha Linh Giám, 1 trưởng, 1 phó, 1 thư ký, 1 thủ quỹ.
* Trừ Cha Linh Giám, các uỷ viên đều do hội đồng cấp trên và Cha Linh Giám chỉ định với nhiệm kỳ 3 năm, tối đa 6 năm.
* Bổn phận các uỷ viên là chu toàn gương mẫu công việc của Legio: họp Curia, tường trình những điều biết được ở Curia cho Praesidium, chủ toạ và điều khiển phiên họp (nếu trưởng vắng mặt, phó thay thế, rồi thư ký, thủ quỹ), ban allocutio (khi Cha Linh Giám vắng mặt)
* Cha Linh Giám có quyền quyết định về các vấn đề thuộc phạm vi tôn giáo hay luân lý, phủ quyết và đình chỉ mọi hoạt động của Praesidium.
* Trưởng Praesidium có quyền đình chỉ hay thu nhận hội viên sau khi tham khảo ý kiến các uỷ viên khác, không cần thông báo với toàn thể Praesidium.

163) Tại sao nhiệm kỳ của các uỷ viên không được vượt quá 2 nhiệm kỳ ?
* Để tránh lòng hăng hái nguội dần và việc làm chiếu lệ. Các uỷ viên là gốc sinh lòng nhiệt thành. Do đó, để giữ cho ngọn lửa hăng hái ban đầu luôn cháy sáng, cách tốt nhất là đổi việc cho họ.

164) Chúng ta nghĩ sao về câu nói của Napoleon: “không có lính dở, chỉ tại sĩ quan dở mà thôi” ?
* Hội viên nhiệt thành, can đảm, đạo đức hay không là tuỳ ở các uỷ viên, nhất là trưởng. Do đó phải cẩn thận khi chỉ định trưởng. Chọn lầm sẽ giết chết praesidium.

165) Trường hợp một praesidium hư hỏng, tuột dốc phải làm sao ?
* Curia phải thay trưởng, có khi cả các uỷ viên. Praesidium sa sút là tại trưởng sao lãng hoặc bất lực trong việc điều khiển.

166) Bổn phận quan hệ nhất của praesidium là gì ?
* Là tạo ra và giữ gìn quanh mình một đoàn hội viên tán trợ hùng hậu.

167) Hội viên có được phép tự ý bỏ praesidium của mình để sang praesidium khác không ?
* Hội viên không được tự ý bỏ praesidium của mình để sang praesidium khác mà không được sự ưng thuận của trưởng.

168) Curia có quyền đình chỉ bất cứ một hội viên nào không ?
* Curia được quyền đình chỉ bất cứ một hội viên nào của praesidium. Nhưng đương sự có quyền khiếu nại với hội đồng liền ngay cấp trên. Quyết định của hội đồng này không còn kháng tổ được nữa.

169) Mỗi praesidium phải xem việc thiết lập một praesidium thiếu niên là cần thiết như thế nào ?
* Như phần thiết yếu cho sự sống còn của mình.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: