Hai Người Bị Quỷ Nhập…

Sáng hôm sau, thuyền tới đất Giêrasênô, đối diện với xứ Galilêa. Bờ biển này nằm dốc thẳng, đây đó lởm chởm những mỏm đá cao nhô ra ngoài. Ở dưới những mỏm đá đó lác đác vài cái hang sâu.

Chúa và các môn đệ Ngài vừa đặt chân lên đất, thì có hai người từ trong hang ra đón. Đó là hai người bị quỷ ám từ lâu, cả hai đều hung bạo lắm. Một trong hai người đó rất dữ tợn. Anh ta không chịu mặc quần áo, không thích ở nhà, chỉ thích ở dưới huyệt, dưới hang. Đã có lần người ta bắt trói lại và xiềng xích chân tay để anh khỏi phá phách và làm hại, nhưng anh ta dật đứt cả giây và bẻ cả xích. Vì thế anh ở đâu người ta không dám qua lại chỗ đó. Ngày ngày hai người bị quỷ ám ra khỏi hang, kêu la chạy cuồng loạn, xô vập vào đá. Họ rất khốn nạn. Nhưng không hay mình khốn nạn. Bởi vậy sáng hôm ấy vừa thấy họ, Chúa thương họ hết sức, Ngài truyền cho quỷ rằng:

-Hỡi quỷ dữ, hãy ra khỏi những người này.

Nhưng hai người bị quỷ ám, lăn vào chân Chúa kêu la:

-Hỡi Giêsu Con Đấng Tối Cao, Ngài đến đây làm gì ? Sao Ngài hành khổ chúng tôi trước thời kỳ đã định ?

Đó không phải là tiếng nói của hai người bị quỷ ám, nhưng chính là tiếng của quỷ dữ nói qua miệng hai người. Quỷ dữ biết tới ngày tận thế, hắn mới mất quyền ác hại người dương gian, nên hắn có ý nói với Chúa đừng ngăn cản hắn trước thời kỳ đó. Hắn lại kêu la: Xin Ngài chớ đuổi chúng tôi ra khỏi miền này Nhưng Chúa nghiêm nét mặt hỏi hắn:

-Tên mày là gì ?

Hắn thưa:

-Tôi tên là quân đoàn, vì chúng tôi nhiều lắm. Nếu Ngài nhất định đuổi chúng tôi ra khỏi những người này, thì xin cho phép chúng tôi nhập vào đàn heo kia. Hắn giơ tay chỉ đàn heo đang chăn gần đấy.

Chúa phán: Được, Ta cho.

Tức thì quỷ dữ bỏ hai người, nhập vào đàn heo (lợn) và rầm một cái, cả đàn heo tới hai ngàn con, đâm nhào xuống biển chết chìm…Những người chăn heo thấy thế, sợ chạy vội vào thành (Gerasa)và các ngả báo tin cho mọi người việc lạ và những thiệt hại đã xảy ra. Họ kêu la như người hoảng lên, cả thành cùng náo động, mọi người chạy ra xem. Lúc tới nơi, họ thấy hai người bị quỷ nhập khi trước, đã lành mạnh, đang bình tĩnh ngồi dưới chân một tiên tri, họ đã biết tiếng, tên là Giêsu. Họ thấy anh chàng khi trước vẫn ở truồng, nay đã mặc quần áo. Họ xúm xít lại hỏi các môn đệ về việc lạ đã xảy ra. Các môn đệ kể cho họ nghe đầu đuôi phép lạ và lý do đàn heo chết chìm xuống biển.

Nghe lời các môn đệ kể lại, họ mừng lắm. Mừng vì hai người bị quỷ nhập đã được lành, không còn làm hại họ nữa. Nhưng rồi những chủ mất heo đâm ra tiếc và phàn nàn

Những chủ chưa mất, thì sợ một ngày kia, do quyền phép Ngài, quỷ dữ lại xô những đàn heo khác xuống biển chăng. Nên thay vì cám ơn Ngài, họ yêu cầu Ngài đi sang xứ khác. Thấy họ quá ham của đời, không hiểu biết giá trị con người cùng linh hồn vượt trên con vật như vậy, Ngài cũng không muốn ở lại. Ngài xuống thuyền trở về xứ Galilêa

Bấy giờ một trong hai người bị quỷ nhập đã được khỏi không muốn bỏ Ngài. Nhưng biết anh còn thiếu nhiều điều kiện nữa, nên Ngài không cho và bảo rằng:

-Con hãy về nhà kể lại cho mọi người nghe những việc Thiên Chúa thương làm cho con.

Nghe Ngài dạy thế, anh ta mới chịu trở về. Rồi anh đi khắp miền Decapoli cao rao những ơn Chúa đã làm cho anh. Và dân chúng nghe đều lấy làm lạ. Nhờ vậy một số người trong xứ Giêrasêmô cũng tin theo Chúa nữa.

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Nếu không có tình yêu thì tất cả hành vi, dù làm cho người ta tai nghe mắt thấy rất kinh ngạc, thì cũng là hư vô mà thôi.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: