Tác giả Lm. Dan Vinh

Những bài được viết bởi Lm. Dan Vinh

Dọn tâm hồn đón Đấng Thiên Sai Giê-su

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B Is 40,1-5.9-11 ; 2 Pr 3,8-14 ; Mc 1,1-8 I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Mc 1,1-8 (c 1) Khởi đầu Tin mừng Đức Giêsu Ki-tô, Con Thiên Chúa. (c 2-3) Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ I-sai-a: “Này Ta sai sứ […]

Canh thức cầu nguyện và sẵn sàng đón Chúa đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B Is 63,16b-17.19b.64,2b-7 ; 1 Cr 1,3-9 ; Mc 13,33-37 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 13,33-37 (c 33) Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức và cầu nguyện, vì anh em không biết […]

Góp phần xây dựng Vương quốc Tình thương của Vua Giêsu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 25,31-46. (31) Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bấy giờ Người sẽ ngự […]

Làm chứng cho Chúa hôm nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24/11) 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Ga 12,20-32 I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Ga 12,20-32 (20) Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. (21) Họ đến gặp ông Phi-lip-phê, người Bết-xai-đa miền Ga-li-lê và xin […]

Khôn ngoan tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN A Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18; Mt 25,1-13 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 25,1-13 (1) Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. (2) Trong mười cô đó, thì có năm cô […]

Tránh thói gỉa hình và kiêu căng của người Pha-ri-sêu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN A Mi 1,14b-2,2b.8-10 ; 1 Tx 2,7b-9.13 ; Mt 23,1-12 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 23,1-12 (1) Bấy giờ, Đức Giê-su nói với đám đông và các môn đệ Nguời rằng: (2) “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông […]

Sống Tình Mến Chúa và Yêu Tha Nhân

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN A Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 22,34-40 (34) Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. (35) Rồi một người thông luật trong nhóm […]

Y phục dự tiệc cưới Nước Trời là lòng sám hối và tin vào Tin Mừng

HIỆP SỐNG TIN MỪNGCHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN AIs 25,6-10a ; Pl 4,12-14.19-20 ; Mt 22,1-14 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 22,1-14 (1) Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: (2) “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. (3) Nhà […]

CÙNG MẸ LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ XIN VÂNG Ý CHÚA

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 26 TN A – KÍNH TRỌNG THỂ LỄ MÂN CÔI Cv. 1, 12-14; Gl. 4, 4-7; Lc 1,26-38 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 1,26-38. (c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, […]

ỨNG XỬ NHÂN ÁI BAO DUNG NOI GƯƠNG THIÊN CHÚA

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A Is 55,6-9 ; Pl 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 20,1-16a (1) Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vuờn nho nhà mình. (2) Sau khi đã […]

Hãy sẵn sàng tha thứ để được Chúa thứ tha

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A Hc 27,33-28,9 ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 18,21-35 (21) Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến […]

TÍN THÁC VÀO QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A 1 V 19,9a.11-13a ; Rm 9,1-5 ; Mt 14, 22-33 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 14, 22-33 (22) Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. (23) Sau khi […]

CHẤP NHẬN VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA ĐỂ SỐNG VUI

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN A 2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 10,37-42 (37) “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. (38) […]

Can đảm làm chứng cho Chúa

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 10,26-33 (26) Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. (27) Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra […]

Đồng hành với Chúa trong cuộc đời

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH A Cv 2,14.22-33 ; 1 Pr 1,17-21 ; Lc 24,13-35 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 24,13-35 (13) Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem sáu mươi dặm. (14) Họ […]

CÙNG CHÚA PHỤC SINH MANG LẠI NIỀM TIN YÊU CHO THA NHÂN

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH ABC Cv 2,42-47; 1 Pr 1,3-9; Ga 20,19-31 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 20,19-31 (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su […]

SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG CHÚA PHỤC SINH

HIỆP SỐNG TIN MỪNG ĐÊM VỌNG PHỤC SINH A St 1,1.26-31a ; Xh 14,15-15,1a ; Ed 36,16-17a.18-28 ; Rm 6,3-11 ; Mt 28,1-10 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 28,1-10 (1) Sau ngày sa-bát, khi ngày Thứ Nhất trong tuần vừa ló dạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác tên là Ma-ri-a, […]

Trở thành Ngôn Sứ của sự sống và tình thương

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A Ed 37,12-14 ; Rm 8.8-11 ; Ga 11,3-45 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 11,3-45 (1) Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. (2) Cô Ma-ri-a là người sau […]

Trở nên mạch nước hằng sống cho tha nhân

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY A Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 4,5-42 (5) Vậy Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. (6) Ở đấy, có giếng của […]

Thời kỳ thuận lợi để biến đổi tâm hồn

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY A St 12,1-4a ; 2 Tm 1,8b-10 ; Mt 17,1-9 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 17,1-9. (1) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra […]