Audio Suy niệm Mầu Nhiệm Mân Côi

Mầu Nhiêm Mân Côi

Suy Niệm Năm Sự Vui

Download – Tải về máy

       
Thứ Nhất thì ngắm: Download – Tải về máy
Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm Năm Sự Sáng

Download – Tải về máy

Thứ nhất thì ngắm: Download – Tải về máy
Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Download – Tải về máy
Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ ba thì ngắm: Download – Tải về máy
Chúa Giêsu rao giảng Nuớc Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ bốn thì ngắm: Download – Tải về máy
Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Download – Tải về máy
Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể .

Suy Niệm Năm Sự Thương

Download – Tải về máy

Thứ nhất thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Chúa giesu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

Suy Niệm Năm Sự Mừng

Download – Tải về máy

Thứ nhất thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Download – Tải về máy
Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ lên trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Ðức Mẹ trên nước thiên đàng.

Related posts

Leave a Comment