Tam Nhật Tĩnh Tâm Kính Mẹ Vô Nhiễm

Năm Đại Toàn Xá LÒNG THƯƠNG XÓT

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Chủ đề chính : “Đức Nữ có lòng khoan nhân”

(Kinh cầu Đức Bà)

Ngày thứ I : Thứ 7 ngày 5 tháng 12 năm 2015.
Lc 1,39-56: Ba đối tượng chính của Lòng Thương Xót trong vịnh ca Magnificat. Tương quan hữu cơ giữa niềm vui và lòng thương xót.
Ngày thứ II : Chúa Nhật ngày 6 tháng 12 năm 2015.
Ga 2,1-12: Một hiện hữu thiếu lòng thương xót là một hiện hữu thiếu niềm vui, một hiển hữu xoàng. Một nhân cách thiếu lòng xót thương là một nhân cách què quặt và bệnh hoạn!
Ngày thứ III : Thứ Hai ngày 7 tháng 12 năm 2015.
Ga 19,23-30: Đức Maria và huyền nhiệm của Thánh giá, huyền nhiệm của Lòng Xót Thương của Thiên Chúa.

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: