Vui học Thánh Kinh – Lễ Chúa Ba Ngôi

Tin Mừng Thánh Gioan 16,12-15

TIN MỪNG

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

12 “I have much more to tell you, but you cannot bear it now.

13 5But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming.

14 He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you.

15 Everything that the Father has is mine; for this reason I told you that he will take from what is mine and declare it to you.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Gioan 16,13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Ai đến sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn? (Ga 16,13)

a. Đức Giêsu
b. Chúa Cha
c. Thần Khí Sự Thật
d. Ngôn sứ Môsê

2. Thần Khí Sự Thật sẽ dẫn anh em tới điều gì? (Ga 16,13)

a. Sự cứu độ của Thiên Chúa
b. Hạnh phúc vĩnh cửu
c. Sự thật toàn vẹn
d. Sự sống muôn đời

3. Thần Khí Sự Thật loan báo cho anh em những gì? (Ga 16,13)

a. Cuộc thương khó của Đức Giêsu
b. Sự phục sinh của Đức Giêsu
c. Những điều sẽ xảy đến
d. Ngày phán xét của thế giới đang đến

4. Ai sẽ tôn vinh Đức Giêsu? (Ga 16,14)

a. Người Do thái
b. Các thượng tế
c. Các tông đồ
d. Thần Khí Sự Thật

5. Đức Giêsu nói : mọi sự ai có đều là của Thầy? (Ga 16,15)

a. Chúa Thánh Thần
b. Chúa Cha
c. Giáo Hội
d. Các ngôn sứ

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Thần Khí gì sẽ loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến? (Ga 16,13)

2. Đức Giêsu nói: mọi sự ai có đều là của Thầy? (Ga 16,15)

3. Thần Khí Sự Thật sẽ dẫn anh em tới điều gì toàn vẹn? (Ga 16,13)

4. Ai đến sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn? (Ga 16,13)

5. Thần Khí Sự Thật sẽ làm gì cho anh em biết những điều sẽ xảy đến? (Ga 16,13)

6. Thần Khí Sự Thật, Người sẽ làm gì cho Đức Giêsu? (Ga 16,14)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,13)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Sự tôn vinh

* Câu Tin Mừng Thánh Gioan 16,13: Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.

II. TRẮC NGHIỆM

1. c. Thần Khí Sự Thật (Ga 16,13)
2. c. Sự thật toàn vẹn (Ga 16,13)
3. c. Những điều sẽ xảy đến (Ga 16,13)
4. d. Thần Khí Sự Thật (Ga 16,14)
5. b. Chúa Cha (Ga 16,15)

III. Ô CHỮ

1. Sự Thật (Ga 16,13)
2. Chúa Cha (Ga 16,15)
3. Sự thật (Ga 16,13)
4. Thần Khí Sự Thật (Ga 16,13)
5. Loan báo (Ga 16,13)
6. Tôn vinh (Ga 16,14)Hàng dọc: Sự Thật
Nguyễn Thái Hùng

Tính siêu việt của đức cậy là sự hy vọng của vĩnh phúc, vui vẻ, xác thực.- Thánh Thomas de Aquino

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: