Vui học Thánh Kinh – CN IV Phục Sinh C

Tin Mừng Thánh Gioan 10, 27-30
TIN MỪNG

27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”

27 My sheep hear my voice; I know them, and they follow me.

28 I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand.

29 My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can take them out of the Father’s hand.

30 The Father and I are one.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Gioan 10,27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Đối với đoàn chiên của Đức Giêsu, thì chúng thế nào? (Ga 10,27)

a. Nghe tiếng Đức Giêsu
b. Đi theo Đức Giêsu
c. Đức Giêsu biết chúng
d. Cả a, b và c đúng.

2. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng? (Ga 10,28)

a. Sự sống đời đời
b. Hạnh phúc Nước Trời
c. Đất hứa làm gia nghiệp
d. Cả a, b và c đúng.

3. Đức Giêsu nói ngài với ai là một? (Ga 10,30)

a. Chúa Cha
b. Giáo Hội
c. Mẹ Maria
d. Các tông đồ

4. Khi Đức Giêsu ban cho đoàn chiên sự sống đời đời thì chúng không bao giờ bị gì? (Ga 10,28)

a. Đói khát
b. Đau khổ
c. Diệt vong
d. Thiếu thốn

5. Cha tôi, Đấng ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay ai? (Ga 10,30)

a. Tôi
b. Giáo hội
c. Chúa Cha
d. Các môn đệ

III. Ô CHỮ

1. Đức Giêsu nói ngài và chúa cha là gì? (Ga 10,30)

2. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng? (Ga 10,28)

3. Đức Giêsu nói ngài với ai là một? (Ga 10,30)

4. Khi Đức Giêsu ban cho đoàn chiên sự sống đời đời thì chúng không bao giờ bị gì? (Ga 10,28)

5. Cha tôi, Đấng ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai làm gì được chúng khỏi tay Chúa Cha? (Ga 10,30)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,27)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH C

Tin Mừng Thánh Gioan 10,27-30

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa Giêsu và con người

* Câu Tin Mừng Thánh Gioan 10,27:  Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.

II. TRẮC NGHIỆM

1. d. Cả a, b và c đúng (Ga 10,27)
2. a. Sự sống đời đời (Ga 10,28)
3. a. Chúa Cha (Ga 10,30)
4. c. Diệt vong(Ga 10,28)
5. c. Chúa Cha (Ga 10,30)

III. Ô CHỮ

1. Một (Ga 10,30)
2. Sự sống (Ga 10,28)
3. Chúa Cha  (Ga 10,30)
4. Diệt vong (Ga 10,28)
5. Cướp (Ga 10,30)

Hàng dọc: Mục tử

Nguyễn Thái Hùng

Ai có thể yêu mến Đức Mẹ Maria đến chết, thì nhất định sẽ không mất đi ân sủng.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: