Vui học Thánh Kinh – CN II MC C

Tin Mừng Thánh Luca 9,28b-36

TIN MỪNG

Đức Giêsu hiển dung (Mt 17,1-8; Mc 9,2-8)

28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. 32 Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

28 About eight days after he said this, he took Peter, John, and James and went up the mountain to pray.

29 While he was praying his face changed in appearance and his clothing became dazzling white.

30 And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah, 31  who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem.

32 Peter and his companions had been overcome by sleep, but becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him.

33 As they were about to part from him, Peter said to Jesus, “Master, it is good that we are here; let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah.” But he did not know what he was saying.

34 While he was still speaking, a cloud came and cast a shadow over them, and they became frightened when they entered the cloud.

35 Then from the cloud came a voice that said, “This is my chosen Son; listen to him.”

36 After the voice had spoken, Jesus was found alone. They fell silent and did not at that time tell anyone what they had seen.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Luca  9,32b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Đây là những môn đệ đã chứng kiến việc Đức Giêsu hiển dung? (Lc 4,28)

a. Ông Phêrô
b. Ông Giacôbê
c. Ông Gioan
d. Cả a, b và c đúng

2. Đang khi Đức Giêsu cầu nguyện, y phục người thế nào? (Lc 4,29)

a. Ánh vàng rực rỡ
b. Trắng tinh chói lòa
c. Đỏ hồng chói lọi
d. Cả a, b và c đúng

3. Những ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Lc 4,30)

a. Ông Adam và Êlia
b. Ông Môsê và Ápraham
c. Ông Êlia và Môsê
d. Ông Môsê và Nôê

4. Ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu về việc gì? (Lc 4,31)

a. Sự vinh quang tỏ hiện của con Thiên Chúa
b. Ngày giải thoát dân tộc Ítraen đã đến
c. Về cuộc xuất hành của Đức Giêsu sắp hoàn thành tại Giêrusalem
d. Về các phép lạ của Đức Giêsu

5. Tiếng phán từ đám mây thế nào? (Lc 4,35)

a. Đây là con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta mọi đàng
b. Đây là con Ta yêu dấu, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người
c. Người là Đức Chúa, hãy thờ phượng Người
d. Người là Đấng cứu độ, các ngươi hãy theo Người

III. Ô CHỮ

1. Ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu về việc gì Đức Giêsu sắp hoàn thành tại Giêrusalem? (Lc 4,31)

2. Ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Lc 4,30)

3. Ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Lc 4,30)

4. Khi hiển dung, y phục của Đức Giêsu trở nên thế nào? (Lc 4,29)

5. Đang lúc cầu nguyện, điều gì nơi Đức Giêsu đổi khác? (Lc 4,29)

6. Nơi Đức Giêsu sẽ hoàn thành cuộc xuất hành của người là đâu? (Lc 4,31)

7. Đây là môn đệ đã chứng kiến việc Đức Giêsu hiển dung? (Lc 4,28)

8. Ai đưa các môn đệ lên núi và tỏ hiện vinh quang cho các ông thấy? (Lc 4,28)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9,35)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Cuộc Hiển Dung

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 9,32b : Các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. d. Cả a, b và c đúng (Lc 4,28)
2. b. Trắng tinh chói loà (Lc 4,29)
3. c. Ông Êlia và Môsê (Lc 4,30)
4. c. Về cuộc xuất hành của Đức Giêsu sắp hoàn thành tại Giêrusalem (Lc 4,31)
5. b. Đây là con Ta yêu dấu, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người (Lc 4,35)

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Xuất hành (Lc 4,31)
2. Êlia (Lc 4,30)
3. Môsê (Lc 4,30)
4 Trắng tinh (Lc 4,29)
5. Dung mạo (Lc 4,29)
6. Giêrusalem (Lc 4,31)
7. Gioan (Lc 4,28)
8. Đức Giêsu (Lc 4,28)Hàng dọc: Hiển dung

Nguyễn Thái Hùng

Cần đốt lên lửa yêu thương, bởi vì có yêu thương thì tự nhiên sẽ đối đãi tốt với mọi người, tự nhiên luôn nói những lời yêu thương, và trong tâm hồn của con người sẽ tự nhiên thu hoạch được rất nhiều hiệu quả.- Thánh Francicus Xavier

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: