Vui Học Thánh Kinh – CN 28 TN C

Tin Mừng Thánh Luca 17,11-19

Mười người phong hủi

11 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” 14 Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. 17 Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” 19 Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”11 As he continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee.

12 As he was entering a village, ten lepers met (him). They stood at a distance from him13 and raised their voice, saying, “Jesus, Master! Have pity on us!”

14 And when he saw them, he said, “Go show yourselves to the priests.”  As they were going they were cleansed.

15 And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice;16 and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan.

17 Jesus said in reply, “Ten were cleansed, were they not? Where are the other nine?18 Has none but this foreigner returned to give thanks to God?”

19 Then he said to him, “Stand up and go; your faith has saved you.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu TM Thánh Luca 17,15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Tại biên giới giữa 2 miền Samari và Galilê, Đức Giêsu gặp những người mắc bệnh gì? (Lc 17,12)

a. Bệnh phong
b. Bệnh điếc
c. Bệnh mù
d. Bệnh quỷ ám

2. Khi gặp Đức Giêsu, những người mắc bệnh phong nói gì? (Lc 17,13)

a. Xin thương xót chúng tôi
b. Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi
c. Lạy thầy Giêsu, xin cứu chữa chúng tôi
d. Lạy thầy Giêsu, xin làm cho chúng tôi được sạch

3. Khi gặp những người mắc bệnh phong, Đức Giêsu bảo họ đi đâu? (Lc 17,14)

a. Hãy lên Giêrusalem, dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa
b. Hãy đi trình diện với các tư tế
c. Hãy trở về với gia đình
d. Chỉ a và b đúng

4. Người phong cùi miền Samari trở lại gặp Đức Giêsu để làm gì? (Lc 17,16)

a. Tạ ơn
b. Trình diện
c. Xác nhận đã lành bệnh
d. Cả a, b và c đúng

5. Với người bệnh phong miền Samari, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 17,17)

a. Anh hãy đi về bình an
b. Anh đừng phạm tội nữa
c. Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh
d. Anh hãy đứng đậy! Hãy tạ ơn Thiên Chúa đã cứu chữa anh

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Ai đã chữa những người mắc bệnh phong? (Lc 17,11-19)

2. Người phong cùi miền Samaria trở lại gặp Đức Giêsu để làm gì? (Lc 17,16)

3. Người bệnh phong trở lại tạ ơn Đức Giêsu thuộc miền nào? (Lc 17,16)

4. Bao nhiêu người mắc bệnh phong đã gặp Đức Giêsu? (Lc 17,12)

5. Một người mắc bệnh phong thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh ai? (Lc 17,15)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,19)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 28 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Tấm lòng tri ân

* Câu TM thánh Luca 17,15: Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. a. Bệnh phong (Lc 17,12)
2. b. Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi (Lc 17,13)
3. b. Hãy đi trình diện với các tư tế (Lc 17,14)
4. a. Tạ ơn (Lc 17,16)
5. c. Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh (Lc 17,17)

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Đức Giêsu (Lc 17,11-19)
2. Tạ ơn (Lc 17,16)
3. Samari (Lc 17,16)
4. Mười (Lc 17,12)
5. Thiên Chúa (Lc 17,15)Hàng dọc: Cám ơn
Nguyễn Thái Hùng

Làm việc cung kính Đức Mẹ Maria thì không kể lớn nhỏ, chỉ có một điều kiện cần phải làm, chính là không thiếu lòng bền chí.- Thánh John Berchmans

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: