Vui học Thánh Kinh – CN 12 TN C

Tin Mừng Thánh Luca 9,18-24

TIN MỪNGÔng Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa (Mt 16,13-20; Mc 8,27-30)

18 Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” 19 Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” 20 Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

Đức Giêsu tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất (Mt 16,21; Mc 8,31)

22 Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Điều kiện phải có để theo Đức Giêsu (Mt 16, 24-27; Mc 8,34-38)

23 Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

18 Once when Jesus was praying in solitude, and the disciples were with him, he asked them, “Who do the crowds say that I am?”

19 They said in reply, “John the Baptist; others, Elijah; still others, ‘One of the ancient prophets has arisen.’”

20 Then he said to them, “But who do you say that I am?” Peter said in reply, “The Messiah of God.” 21 He rebuked them and directed them not to tell this to anyone.

22 He said, “The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised.”

23 Then he said to all, “If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me.

24 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Luca 9,23b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Đức Giêsu đang làm gì với các môn đệ? (Lc 9,18)

a. Nghỉ ngơi
b. Giảng dạy dân chúng
c. Cầu nguyện
d. Đi lên Đền thờ

2. Dân chúng nghĩ Đức Giêsu là ai? (Lc 9,19)

a. Một ngôn sứ thời xưa đã sống lại
b. Ông Gioan tẩy giả
c. Ông Êlia
d. Cả a, b và c đúng

3. Ai đã tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”? (Lc 9,20)

a. Ông Tôma
b. Ông Giuđa
c. Ông Phêrô
d. Ông Gioan

4. Đức Giêsu nói: “Ai phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”? (Lc 9,22)

a. Các ngôn sứ
b. Con Người
c. Đức vua
d. Đấng Cứu thế

5. Ai muốn theo Đức Giêsu, phải từ bỏ chính mình và vác cái gì của mình hằng ngày mà theo? (Lc 9,23b)

a. Thân xác
b. Thập giá
c. Của cải
d. Kho tàng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Ai muốn theo Đức Giêsu, phải từ bỏ chính mình và vác cái gì của mình hằng ngày mà theo? (Lc 9,23b)2. Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều vì bị người này loại bỏ. (Lc 9,22)

3. Ai đang cầu nguyện và có các môn đệ ở đó? (Lc 9,18)

4. Ông phê rô tuyên xưng Đức Giêsu là gì của Thiên Chúa? (Lc 9,20)

5. Đức Giêsu đang làm gì với các môn đệ?  (Lc 9,18)

6. Ai đã tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”? (Lc 9,20)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23b)

***Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 12 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó

* Câu Tin Mừng thánh Luca 9,23b: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. c. Cầu nguyện (Lc 9,18)
2. d. Cả a, b và c đúng (Lc 9,19)
3. c. Ông Phêrô (Lc 9,20)
4. b. Con Người (Lc 9,22)
5. b. Thập giá (Lc 9,23b)

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Thập giá (Lc 9,23b)
2. Kỳ mục (Lc 9,22)
3. Đức Giêsu (Lc 9,18)
4. Đấng Kitô (Lc 9,20)
5. Cầu nguyện (Lc 9,18)
6. Phêrô (Lc 9,20)Hàng dọc: Hy sinh

Nguyễn Thái Hùng

Đức ái không ghen ghét, bởi vì nó không những không khát vọng mà lại còn xem nhẹ tất cả, kể cả địa vị cao quý của người thế tục.- Thánh Georgius

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: