Vui học Thánh Kinh – Lễ Thăng Thiên C

Tin Mừng Thánh Luca 24,46-53

TIN MỪNG
“Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49 ”Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”Đức Giêsu được rước lên trời (Mc 16,19-20; Cv 1,9-11)

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

46 11 And he said to them, “Thus it is written that the Messiah would suffer and rise from the dead on the third day47 and that repentance, for the forgiveness of sins, would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem.

48 You are witnesses of these things.

49 And (behold) I am sending the promise of my Father upon you; but stay in the city until you are clothed with power from on high.”

50 Then he led them (out) as far as Bethany, raised his hands, and blessed them.

51 As he blessed them he parted from them and was taken up to heaven.

52 They did him homage and then returned to Jerusalem with great joy,53 and they were continually in the temple praising God.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Luca  24,51

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)

a. Đạo đức
b. Khôn ngoan
c. Hiểu biết
d. Tha tội

2. Lời Kinh Thánh chép gì về Đấng Kitô? (Lc 24,46)

a. Người phải chịu khổ hình
b. Ngày thứ 3 Người từ cõi chết sống lại
c. Người được tôn vinh giữa các môn đệ
d. Chỉ có a và b đúng.

3. Đức Giêsu khuyên các môn đệ hãy ở lại trong thành cho đến khi nào? (Lc 24,49)

a. Các thượng tế cho phép rao giảng Tin Mừng
b. Nhận được quyền năng từ trên cao ban xuống
c. Mọi người chọn được vị tông đồ mới
d. Chỉ a và b đúng.

4. Đang khi được đem lên trời, Đức Giêsu làm gì cho các môn đệ? (Lc 24,51)

a. Cầu nguyện với các môn đệ
b. Giơ tay chúc lành cho các môn đệ
c. Dùng bữa với các môn đệ
d. Cả a, b và c đúng.

5. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50)

a. Thành Caphácnaum
b. Thành Giêrusalem
c. Nui Ôliu
d. Bêtania

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các môn đệ trở lại đâu? (Lc 24,52)2. Các môn đệ hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng ai? (Lc 24,53)3. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? (Lc 24,46)

4. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50

5. Đức Giêsu được đem lên đâu? (Lc 24,51)

6. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

7. Theo lời Kinh Thánh, Đức Kitô phải chịu điều gì? (Lc 24,46)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.” (Lc 24,46a)

***Giải đápVUI HỌC THÁNH KINH

LỄ THĂNG THIÊN C

Tin Mừng Thánh Luca 24,46-53

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa lên trời

* Câu Tin Mừng Thánh Luca  24,51: Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.

II. TRẮC NGHIỆM

1. d. Tha tội (Lc 24,47)
2. d. Chỉ có a và b đúng.(Lc 24,46)
3. b. Nhận được quyền năng từ trên cao ban xuống (Lc 24,49)
4. b. Giơ tay chúc lành cho các môn đệ (Lc 24,51)
5. d. Bêtania (Lc 24,50)

III. Ô CHỮ

1. Giêrusalem (Lc 24,52)
2. Thiên Chúa (Lc 24,53)
3. Đấng Kitô (Lc 24,46)
4. Bêtania (Lc 24,50)
5. Trời (Lc 24,51)
6. Sám hối (Lc 24,47)
7. Khổ hình (Lc 24,46)
Hàng dọc: Lên Trời

 

Nguyễn Thái Hùng
Chuyên Mục: Vui Học Thánh Kinh  Từ khóa:

Công hiệu của năng lực cầu nguyện là đến từ đức ái, nhưng năng lực để cầu nguyện cho được hiệu quả, vẫn là do đức tin và đức cậy của mình.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: