Vui Học Thánh Kinh Lễ Mẹ Thiên Chúa

Tin Mừng thánh Luca 2,16-21

 

TIN MỪNG

16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

21 Khi Hài Nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

16 and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God.

17 He will go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of fathers toward children and the disobedient to the understanding of the righteous, to prepare a people fit for the Lord.”

18 Then Zechariah said to the angel, “How shall I know this? For I am an old man, and my wife is advanced in years.”

19 And the angel said to him in reply, “I am Gabriel, who stand before God. I was sent to speak to you and to announce to you this good news.

20 But now you will be speechless and unable to talk until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled at their proper time.”

21 Meanwhile the people were waiting for Zechariah and were amazed that he stayed so long in the sanctuary.

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Luca 2,19

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

1. Khi được báo tin Đấng Cứu Độ sinh ra ở thành Bêlem, những người chăn chiên liền làm gì? (Lc 2,16)

a. Tiến về thành Bêlem.

b. Hối hả ra đi.

c. Bàn hỏi.

d. Lưỡng lự.

2. Tại Bêlem, những người chăn chiên đã gặp được ai? (Lc 2,16)

a. Hài Nhi nằm trong máng cỏ.

b. Ông Giuse.

c. Bà Maria.

d. Cả a, b và c đúng.

3. Các người chăn chiên ra về, họ vừa đi vừa làm gì? (Lc 2,20)

a. Tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.

b. Kể cho mọi người biết Đấng Cứu Độ đã đến

c. Kêu gọi mọi người đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu

d. Báo tin cho vua Hêrôđê.

4. Khi đủ tám ngày, thì người ta làm lễ gì cho Hài Nhi? (Lc 2,21)

a. Lễ tiến dâng.

b. Lễ chúc tụng.

c. Lễ tạ ơn.

d. Lễ cắt bì.

5. Hài Nhi được đặt tên là gì? (Lc 2,21)

a. Môsê.

b. Giuse.

c. Giêsu.

d. Gioan.

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

1. Những người chăn chiên đã gặp thấy Hài Nhi được đặt nằm ở đâu? (Lc 2,16)

2. Những người chăn chiên về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)

3. Được bao nhiêu ngày thì làm lễ cắt bì cho Hài Nhi Giêsu? (Lc 2,21)

4. Ai đã đặt tên cho Hài Nhi Giêsu? (Lc 2,21)

5. Ai hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm và suy nghĩ lại trong lòng? (Lc 2,19)

6. Hài Nhi được đặt tên là gì? (Lc 2,21)

7. Đủ tám ngày thì người ta làm lễ gì cho Hài Nhi Giêsu? (Lc 2, 21)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2,19)

***

Giải đáp

VUI HỌC LỜI CHÚA

LỄ THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Hài Nhi Giêsu

* Tin Mừng thánh Luca 2,19: Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.

II. GIẢI ĐÁP TRẮC NGHIỆM

1. b. Hối hả ra đi (Lc 2,16)

2. d. Cả a, b và c đúng (Lc 2,16)

3. a. Tôn vinh ca tụng Thiên Chúa (Lc 2,20)

4. d. Lễ cắt bì (Lc 2,21)

5. c. Giêsu (Lc 2,21)

 

III. GIẢI ĐÁP Ô CHỮ

1. Máng cỏ (Lc 2,16)

2. Thiên Chúa (Lc 2,20)

3. Tám (Lc 2,21)

4. Sứ thần (Lc 2,21)

5. Mẹ Maria (Lc 2,19)

6. Giêsu (Lc 2,21)

7. Lễ Cắt bì (Lc 2,21)

Hàng dọc: Mẹ Maria

 

Chuyên Mục: Vui Học Thánh Kinh  Từ khóa:

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: