Vui học Thánh Kinh – Lễ Hiển Linh C

Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,1-12

 

TIN MỪNG

1 Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrualem, 2 và hỏi: “Đức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 3 Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 “Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời.”

7 Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

1  When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod,  behold, magi from the east arrived in Jerusalem,2 saying, “Where is the newborn king of the Jews? We saw his star  at its rising and have come to do him homage.”

3 When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him.

4 Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Messiah was to be born. 5 They said to him, “In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet:6 ‘And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; since from you shall come a ruler, who is to shepherd my people Israel.’”

7 Then Herod called the magi secretly and ascertained from them the time of the star’s appearance.

8 He sent them to Bethlehem and said, “Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage.”

9 After their audience with the king they set out. And behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was.

10 They were overjoyed at seeing the star,11  and on entering the house they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh.

12 And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Mátthêu 2,11

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

1. Đức Giêsu ra đời thời vua nào trị vì đất nước Ítraen? (Mt 2,1)

a. Vua Đavít.

b. Vua Ácrippa.

c. Vua Hêrôđê.

d. Vua Pharaô.

 

2. Những người từ phương đông đến bái lạy Hài Nhi Giêsu là ai? (Mt 2,1)

a. Các nhà chiêm tinh.

b. Những người chăn chiên.

c. Dân thành Giêrusalem.

d. Các thầy luật sĩ.

 

3. Khi nghe các nhà chiêm tinh hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”, cả thành Giêrusalem thế nào? (Mt 2,3)

a. Bối rối.

b. Vui mừng.

c. Hân hoan.

d. Xôn xao.

 

4. Ra khỏi thành Giêrusalem, cái gì đã dẫn họ đến nơi Hài Nhi ở? (Mt 2,9)

a. Bảng chỉ đường.

b. Ngôi sao.

c. Những người chăn chiên.

d. Các tư tế.

 

5. Những bảo vật các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)

a. Vàng, nhũ hương, rượu.

b. Nhũ hương, mật ong, mộc dược.

c. Nhũ hương, mộc dược, vàng.

d. Mộc dược, bạch ngọc, nhũ hương.

 

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

 

1. Đây là những người được nhà vua triệu tập để hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu? (Mt 2,4)

2. Các nhà chiêm tinh đã đi theo cái này đến nơi Hài Nhi ở. (Mt 2,9)

3. Đức Giêsu ra đời thời vua nào trị vì đất nước Ítraen? (Mt 2,1)

4. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài Nhi Giêsu? (Mt 2,11)

5. Nơi Hài Nhi Giêsu ra đời. (Mt 2,1)

6. Các nhà chiêm tinh đến thành này để hỏi “Đức vua dân Dothái mới sinh, hiện đang ở đâu? (Mt 2,3)

7. Khi nghe các nhà chiêm tinh hỏi “Đức vua dân Dothái mới sinh, hiện đang ở đâu?”, cả thành Giêrusalem thế nào? (Mt 2,3)

8. Những người từ phương đông đến bái lạy Hài Nhi Giêsu là ai? (Mt 2,1)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.” (Mt 1,11a)

 

***

 

Giải đáp

VUI HỌC LỜI CHÚA

LỄ HIỂN LINH NĂM C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Các Nhà Chiêm Tinh

* Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,11: Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.

II. Giải đáp trắc nghiệm

1. c. Vua Hêrôđê (Mt 2,1)

2. a. Các nhà chiêm tinh (Mt 2,1)

3. d. Xôn xao (Mt 2,3)

4. b. Ngôi sao (Mt 2,9)

5. c. Nhũ hương, mộc dược, vàng (Mt 2,11)

 

III. Giải đáp ô chữ

1. Kinh sư (Mt 2,4)

2. Ngôi sao (Mt 2,9)

3. Vua Hêrôđê (Mt 2,1)

4. Nhũ hương (Mt 2,11)

5. Bêlem (Mt 2,1)

6. Giêrusalem (Mt 2,3)

7. Xôn xao (Mt 2,3)

8. Nhà chiêm tinh (Mt 2,1)

Hàng dọc: Hiển Linh

 

Nguyễn Thái Hùng

Yêu là hoàng hậu của tất cả các đức hạnh, bất luận nó ở đâu thì các đức hạnh đều theo nó; nó là người lãnh đạo tất cả các đức hạnh, làm cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa.- Thánh Thomas of Aquino

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: