Vui học Thánh Kinh – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Tin Mừng Thánh Luca 3,15-16.21-22

TIN MỪNG

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mêsia! 16 Ông Gioan trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.

Đức Giêsu chịu phép rửa (Mt 3,13-17; Mc 1,9-11 )

21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

15 Now the people were filled with expectation, and all were asking in their hearts whether John might be the Messiah.

16 John answered them all, saying, “I am baptizing you with water, but one mightier than I is coming. I am not worthy to loosen the thongs of his sandals. He will baptize you with the holy Spirit and fire.

21 After all the people had been baptized and Jesus also had been baptized and was praying, heaven was opened 22 and the holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, “You are my beloved Son; with you I am well pleased.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Luca 3,21b-22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Khi ông Gioan rao giảng và làm phép rửa, dân chúng nghĩ ông là ai? (Lc 3,15)

a. Một Đấng Thánh của Thiên Chúa
b. Đấng Mêsia
c. Một vị thượng tế được Thiên Chúa sai đến
d. Cả a, b và c đúng.

2. Ông Gioan nói về Đấng đến sau ông mà ông không đáng làm chuyện gì cho Người? (Lc 3,16)

a. Hầu chuyện
b. Cởi quai dép
c. Làm phép rửa
d. Giới thiệu môn đệ

3. Ông Gioan nói về một người đang đến, người đó sẽ làm phép rửa cho anh em thế nào?(Lc 3,16)

a. Trong nước
b. Trong Thánh Thần
c. Trong lửa
d. Chỉ b và c đúng

4. Ai đã đến với ông Gioan để chịu phép rửa? (Lc 3, 21)

a. Thượng tế Caipha
b. Tổng trấn Philatô
c. Tiểu vương Hêrôđê
d. ĐứC Giêsu

5. Đây là lời từ trời phán: (Lc 3,22)

a. Con là Con của Cha, ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con
b. Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người
c. Con hãy ngự bên hữu Cha
d. Giờ đây Cha tôn vinh Con

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Ai ngự xuống trên Đức Giêsu dưới hình chim bồ câu? (Lc 3,22)

2. Toàn dân đến với ông Gioan để chịu điều gì? (Lc 3,21)

3. Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu dưới hình gì? (Lc 3,22)

4. Ai cũng đến với ông Gioan để chịu phép rửa? (Lc 3,21)

5. Ai làm phép rửa cho Đức Giêsu? (Lc 3,15-22)

6. “Con là Con của Cha, Con là Con của Cha, ngày hôm nay, Cha đã sinh ra con”. Đó là tiếng phán từ đâu? (Lc 3,22)

7. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và … … … ? (Lc 3,16)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.” (Lc 3,22b)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Năm C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa Giêsu chịu phép rửa

* Câu Tin Mừng Thánh Luca 3,21b-22: Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. b. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
2. b. Cởi quai dép (Lc 3,16)
3. d. Chỉ b và c đúng (Lc 3,16)
4. d. ĐứC Giêsu (Lc 3,21)
5. a. Con là Con của Cha, ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con (Lc 3,22)

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Thánh Thần (Lc 3,22)
2. Phép rửa (Lc 3,21)
3. Chim bồ câu (Lc 3,22)
4. Đức Giêsu (Lc 3,21)
5. Gioan (Lc 3,15-22)
6. Trời (Lc 3,22)
7. Lửa (Lc 3,16)

Hàng dọc: Trời mở ra

Nguyễn Thái Hùng

Vâng lời chân chính là trong những việc không hợp với ý riêng mình, mà vẫn thực hành nó cách vui vẻ thì mới nhìn rõ được.- Thánh Alfonsus Maria de Liguori

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: