Vui học Thánh Kinh – CN VI Phục Sinh

Tin Mừng Thánh Gioan 14,23-29
TIN MỪNG23 Đức Giêsu đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

23 Jesus answered and said to him, “Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him.

24 Whoever does not love me does not keep my words; yet the word you hear is not mine but that of the Father who sent me.

25 “I have told you this while I am with you.

26 The Advocate, the holy Spirit that the Father will send in my name–he will teach you everything and remind you of all that (I) told you.

27 Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid.

28 You heard me tell you, ‘I am going away and I will come back to you.’ If you loved me, you would rejoice that I am going to the Father; for the Father is greater than I.

29 And now I have told you this before it happens, so that when it happens you may believe.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Gioan 14,23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)

a. Đi loan báo Tin Mừng cho mọi người
b. Giữ lời Thầy
c. Làm được những điều lạ lùng
d. Chỉ a và c đúng

2. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)

a. Thưởng ban Nước Trời
b. Yêu mến
c. Ban sự sống đời đời
d. Gìn giữ

3. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)

a. Các Thiên thần
b. Các ngôn sứ
c. Thánh Thần
d. Các Tổng lãnh Thiên thần

4. Đấng bảo trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)

a. Vua Hêrôđê
b. Thượng tế Caipha
c. Chúa Cha
d. Đức Giêsu

5. Thánh Thần sẽ làm gì cho anh em? (Ga 14,25)

a. Làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em
b. Dạy anh em mọi điều
c. Dạy anh em làm những điều lạ lùng
d. Chỉ a và b đúng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)
2. Đức Giêsu bảo các môn đệ đừng xao xuyến và đừng gì nữa? (Ga 14,27)
3. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)
4. “Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha… hơn Thầy”. (Ga 14,28)
5. Đấng bảo trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)
6. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)
7. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại điều gì cho các môn đệ? (Ga 14,27)
8. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời thầy? (Ga 14,23)Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 14,35)

***
Giải đápVUI HỌC THÁNH KINHCHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa Giêsu và các môn đệ

* Câu Tin Mừng Thánh Gioan 14,23: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.

II. TRẮC NGHIỆM

1. b. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)
2. b. Yêu mến (Ga 14,23)
3. c. Thánh Thần (Ga 14,26)
4. c. Chúa Cha (Ga 14,26)
5. d. Chỉ a và b đúng (Ga 14,25)

III. Ô CHỮ

1. Thánh Thần (Ga 14,26)
2. Sợ hãi (Ga 14, 27)
3. Yêu mến (Ga 14,23)
4. Cao trọng (Ga 14, 28)
5. Chúa Cha (Ga 14,26)
6. Giữ lời (Ga 14,23)
7. Bình an (Ga 14,27)
8. Đức Giêsu (Ga 14,23)Hàng dọc: Tin Tưởng

Nguyễn Thái Hùng

Ai vì yêu Chúa Giê-su mà nhặt một cái đinh, thì cũng đủ để cứu một linh hồn.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: