Vui học Thánh Kinh: CN III Mùa Vọng A

TIN MỪNG

Câu hỏi của ông Gioan Tẩy Giả và câu trả lời của Đức Giêsu (Mt 11, 2-11)

2 Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3 “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” 4 Đức Giêsu trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: 5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

7 Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. 9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

2  When John heard in prison  of the works of the Messiah, he sent his disciples to him 3  with this question, “Are you the one who is to come, or should we look for another?”

4 Jesus said to them in reply, “Go and tell John what you hear and see: 5 the blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have the good news proclaimed to them.

6 And blessed is the one who takes no offense at me.”

7 As they were going off, Jesus began to speak to the crowds about John, “What did you go out to the desert to see? A reed swayed by the wind?8 Then what did you go out to see? Someone dressed in fine clothing? Those who wear fine clothing are in royal palaces.

9 Then why did you go out? To see a prophet? 7 Yes, I tell you, and more than a prophet.

10 This is the one about whom it is written: ‘Behold, I am sending my messenger ahead of you; he will prepare your way before you.’11 Amen, I say to you, among those born of women there has been none greater than John the Baptist; yet the least in the kingdom of heaven is greater than he.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Đức Giêsu gọi ông Gioan Tẩy giả là ai? (Mt 11, 9)

a. 1 vị ngôn sứ
b. 1 vị tư tế
c. 1 tổ phụ
d. 1 vị luật sĩ

2. Đức Giêsu nói: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng có ai cao trọng hơn ông. Đức Giêsu nói về ai? (Mt 11,11)

a. Ông Dacaria
b. Ông Nicôđêmô
c. Ông Gioan Tẩy Giả
d. Ông Phêrô

3. “Này ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho Con đến”. Lời này được nói về ai? (Mt 11,10)

a. Ông Môsê
b. Ngôn sứ Isaia
c. Đức Giêsu Kitô
d. Ông Gioan Tẩy giả

4. “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và… … …” (Mt 11,5)

a. Kẻ nghèo được ơn cứu độ.
b. Mọi dân tộc được giải thoát.
c. Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.
d. Kẻ nghèo được hưởng phúc Nước Trời.

5. Ai đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Đức Kitô: Thầy có thật là Đấng phải đến không? (Mt 11,2)

a. Ông Gamalien
b. Ông Nicôđêmô
c. Ông Gioan Tẩy giả
d. Thượng tế Khanan

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Ai nói với đám đông về ông Gioan? (Mt 11,2)2. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)3. Đang ngồi tù, ông gioan sai ai đến hỏi Đức Giêsu những việc Người đã làm? (Mt 11,2)

4. Các môn đệ về thuật lại cho ông Gioan nghe việc người chết thì thế nào? (Mt 11,5)

5. Đức Giêsu nói với đám đông, trong hoang địa, anh em xem ai? (Mt 11,9)

6. Những ai ở trong đâu thì cao trọng hơn ông Gioan? (Mt 11,11)

7. Đức Giêsu nói phúc cho những ai không vì tôi thế nào? (Mt 11,6)

8. Đức Giêsu nói trong số các phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trộng hơn ai? (Mt 11,11)

9. Ông Gioan đang ở đâu? (Mt 11,2)

10. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)

11. Những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện của ai? (Mt 11,8)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.” (Mt 11,5a)

***Giải đápVUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Đức Giêsu nói về ông Gioan

* Tin Mừng thánh Mátthêu 11,11: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn
ông Gioan Tẩy Giả.”

II. TRẮC NGHIỆM

1. a. 1 vị ngôn sứ (Mt 11, 9)
2. c. Ông Gioan Tẩy Giả (Mt 11,11)
3. d. Ông Gioan Tẩy giả (Mt 11,10)
4. c. Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng(Mt 11,5)
5. c. Ông Gioan Tẩy giả (Mt 11,2)

III. Ô CHỮ

1. Đức Giêsu (Mt 11,2)
2. Tin Mừng (Mt 11,5)
3. Môn đệ (Mt 11,2)
4. Sống lại (Mt 11,5)
5. Vị ngôn sứ (Mt 11,9)
6. Nước Trời (Mt 11,11)
7. Vấp ngã (Mt 11,6)
8. Gioan Tẩy giả (Mt 11,11)
9. Ngồi tù (Mt 11,2)
10. Đức Kitô (Mt 11,2)
11. Nhà vua (Mt 11,8)

Hàng dọc: Gioan Tẩy Giả

Các thánh yêu người thì không coi phải yêu ai, mà đơn giản là vì ai mà thực hành đức ái.- Thánh Francis of Sales

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: