Vui học Thánh Kinh – CN I MC C

Tin Mừng Thánh Luca 4,1-13

TIN MỪNG

Đức Giêsu chịu cám dỗ (Mt 4,1-11; Mc 1,12-13 )

1 Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về. 2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!” 4 Nhưng Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”

5 Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. 7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” 8 Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

9 Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. 11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” 12 Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

1 Filled with the holy Spirit, 2 Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for forty days,  to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over he was hungry.

3 The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.”

4 Jesus answered him, “It is written, ‘One does not live by bread alone.’”

5 Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant.

6 The devil said to him, “I shall give to you all this power and their glory; for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish.

7 All this will be yours, if you worship me.”

8 Jesus said to him in reply, “It is written: ‘You shall worship the Lord, your God, and him alone shall you serve.’”

9 Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, “If you are the Son of God, throw yourself down from here,10 for it is written: ‘He will command his angels concerning you, to guard you,’11 and: ‘With their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone.’”

12 Jesus said to him in reply, “It also says, ‘You shall not put the Lord, your God, to the test.’”

13 When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  4,12

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

1. Ai đã dẫn Đức Giêsu đi vào hoang địa? (Lc 4,2)

a. Chúa Cha

b. Thánh Thần

c. Ông Gioan tẩy giả

d. Ma quỷ

2. Chúa Giêsu làm gì trong hoang địa? (Lc 4,2)

a. Tìm nơi thanh vắng nghỉ ngơi

b. Chịu ma quỷ cám dỗ

c. Sám hối

d. Cả a, b và c đúng

3. Trước cám dỗ làm cho hòn đá hóa bánh, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 4,4)

a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh
b. Người ta sống nhờ bánh bởi trời
c. Phải tín thác vào Thiên Chúa
d. Chúa yêu thương hết mọi người

4. Ở đâu quỷ nói với Đức Giêsu: nếu ông là con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi? (Lc 4,9)

a. Trên ngọn núi cao

b. Trên đỉnh tháp chuông

c. Trên nóc Đền thờ

d. Trên sườn núi

5. Ở đâu, Đức Giêsu nói với quỷ: ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người? (Lc 4,12)

a. Trên ngọn núi cao
b. Trong sa mạc
c. Trên nóc Đền thờ
d. Trong đền thờ Giêrusalem

 

III. Ô CHỮ

 

1. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa? (Lc 4,2)

2. Quỷ cám dỗ ai trong hoang địa? (Lc 4,1-13)

3. Quỷ gọi Đức Giêsu là con của ai? (Lc 4,3)

4. Ở đâu quỷ cám dỗ Đức Giêsu gieo mình xuống? (Lc 4,9)

5. Trước lời cám dỗ, Đức Giêsu nói: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người và phải có hành động gì với một mình Người mà thôi? (Lc 4,8)

6. Quỷ càm dỗ Đức Giêsu truyền cho hòn đá thành gì? (Lc 4,3)

7. Trong hoang địa, Đức Giêsu chịu quỷ làm gì? (Lc 4,2)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Lc 4,8)

 

***

 

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa Giêsu và quỷ dữ

* Câu TM thánh Luca  4,12: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

 

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. b. Thánh Thần (Lc 4,2)

2. b. Chịu ma quỷ cám dỗ (Lc 4,2)

3. a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh (Lc 4,4)

4. c. Trên nóc đền thờ (Lc 4,9)

5. c. Trên nóc Đền thờ (Lc 4,12)

 

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Thánh Thần (Lc 4,2)

2. Đức Giêsu (Lc 4,1-13)

3. Thiên Chúa (Lc 4,3)

4. Nóc Đền thờ (Lc 4,9)

5. Thờ phượng (Lc 4,8)

6. Bánh (Lc 4,3)

7. Cám dỗ (Lc 4,2)

 

Hàng dọc: Tín thác

 

Nguyễn Thái Hùng

Thiên Chúa đối với chúng ta thì công bằng không thiên vị, tháng ngày chăm nom, mưa sương tưới gội, không phân biệt nhau; chúng ta yêu người thì cũng nhất nhất đối đãi như nhau, không phân biệt lớn nhỏ.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: