Vui học Thánh Kinh – CN 31 TN C

Tin Mừng Thánh Luca 19,1-10

1 Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” 8 Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9 Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

1  He came to Jericho and intended to pass through the town.

2 Now a man there named Zacchaeus, who was a chief tax collector and also a wealthy man,3 was seeking to see who Jesus was; but he could not see him because of the crowd, for he was short in stature.

4 So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus, who was about to pass that way.

5 When he reached the place, Jesus looked up and said to him, “Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house.”

6 And he came down quickly and received him with joy.

7 When they all saw this, they began to grumble, saying, “He has gone to stay at the house of a sinner.”

8 But Zacchaeus stood there and said to the Lord, “Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have extorted anything from anyone I shall repay it four times over.”

9  And Jesus said to him, “Today salvation has come to this house because this man too is a descendant of Abraham.

10  For the Son of Man has come to seek and to save what was lost.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu TM Thánh Luca 19,5b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Ông Dakêu, người thành nào? (Lc 19,1)

a. Thành Caphácnaum
b. Thành Giêrusalem
c. Thành Samari
d. Thành Giêrikhô

2. Ông Dakêu làm nghề gì? (Lc 19,2)

a. Thu thuế
b. Cho vay nặng lãi
c. Chăn chiên
d. Trồng nho

3. Khi gặp ông Dakêu, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 19,5)

a. Ông hãy từ bỏ nghề thu thuế
b. Ông hãy xuống, mọi người đang chờ ông
c. Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông
d. Thầy đây, đừng sợ

4. Khi gặp Đức Giêsu, ông Dakêu thế nào? (Lc 19,6)

a. Kinh ngạc
b. Sợ hãi
c. Bối rối
d. Mừng rỡ

5. Khi gặp Đức Giêsu, ông Dakêu nói gì? (Lc 19,8)

a. Phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo
b. Lạy Thầy, xin hãy xa tôi vì tôi là kẻ có tội
c. Nếu tôi chiếm đoạt của ai cái gì thì tôi đền gấp 4
d. Chỉ a và c đúng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Ông Dakêu làm nghề gì? (Lc 19,2)

2. Khi gặp Đức Giêsu, ông Dakêu nói phân nửa tài sản của ông dâng cho ai? (Lc 19,8)

3. Tại thành Giêrikhô, Đức Giêsu ngụ ở nhà ai? (Lc 19,5)

4. Ông Dakêu trèo lên đâu để được nhìn thầy Giêsu? (Lc 19,4)

5. Đức Giêsu nói: ‘Hôm nay’ điều gì đã đến cho nhà này? (Lc 19,9)

6. Nếu cưỡng đoạt của ai cái gì, thì ông Dakêu sẽ đền thế nào? (Lc 19,8)

7. Ông Dakêu đã gặp ai và đã biến đổi cuộc đời mình? (Lc 19,1-10)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.” (Lc 19,9a)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 31 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Xuống đây với Thầy

* Câu TM thánh Luca 19,5b: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1.d. Thành Giêrikhô (Lc 19,1)
2. a. Thu thuế (Lc 19,2)
3. c. Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông (Lc 19,5)
4. d. Mừng rỡ (Lc 19,6)
5. d. Chỉ a và c đúng (Lc 19,8)

III.  Giải đáp Ô CHỮ

1. Thu thuế (Lc 19,2)
2. Người nghèo (Lc 19,8)
3. Dakêu (Lc 19,5)
4. Cây sung (Lc 19,4)
5. Ơn cứu độ (Lc 19,9)
6. Gấp bốn (Lc 19,8)
7. Đức Giêsu (Lc 19,1-10)Hàng dọc: Hoán cải
Nguyễn Thái Hùng

Đức Mẹ là sứ giả hòa bình của thế giới.- Thánh Elfleda

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: