Vui học Thánh Kinh – CN 29 TN C

Tin Mừng Thánh Luca 18,1-8

Dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy

1 Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”

6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? ”

1 Then he told them a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said,2 “There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being.

3 And a widow in that town used to come to him and say, ‘Render a just decision for me against my adversary.’4 For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, ‘While it is true that I neither fear God nor respect any human being,5 2because this widow keeps bothering me I shall deliver a just decision for her lest she finally come and strike me.'”

6 The Lord said, “Pay attention to what the dishonest judge says.

7 Will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to answer them?8 I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu TM Thánh Luca 18,4a-5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Đức Giêsu dạy cho các môn đệ cầu nguyện thế nào? (Lc 18,1)

a. Cầu nguyện luôn
b. Không được nản chí
c. Phải nói nhiều lời
d. Chỉ a và b đúng

2. Vị quan tòa trong thành kia có thái độ sống thế nào? (Lc 18,2)

a. Chẳng coi ai ra gì
b. Chẳng kinh sợ Thiên Chúa
c. Đàn áp người dân
d. Chỉ a và b đúng

3. Ai đến với vị quan tòa xin minh xét cho mình? (Lc 18,3)

a. Vị luật sĩ
b. Viên tư tế
c. Bà goá
d. Người chăn chiên

4. Thiên Chúa sẽ làm gì cho những kẻ Người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với Người? (Lc 18,8)

a. Người sẽ mau chóng minh xét cho họ
b. Người sẽ đến cứu vớt họ
c. Người sẽ tôn vinh họ
d. Cả a, b và c đúng

5. Khi Con Người ngự đến, liệu người còn thấy điều gì trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)

a. Con người
b. Lòng tin
c. Các môn đệ
d. Tội lỗi

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Với Thiên Chúa, vị quan toà này có tấm lòng gì? (Lc 18,2)

2. Khi Con Người ngự đến, liệu người còn thấy điều gì trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)

3. Ai sẽ minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người? (Lc 18,7)

4. Khi ai ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)

5. Vị quan toà trong dụ ngôn là người thế nào? (Lc 18,6)

6. Với vị quan tòa, bà góa này đã làm gì? (Lc 18,5)

7. Ai đã kể dụ ngôn quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy mãi để dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn? (Lc 18,1)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” (Lc 18,7)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 29 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Sự kiên trì

* Câu TM Thánh Luca 18,4a-5: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. d. Chỉ a và b đúng (Lc 18,1)
2. d. Chỉ a và b đúng (Lc 18,2)
3. c. Bà goá (Lc 18,3)
4. a. Người sẽ mau chóng minh xét cho họ (Lc 18,8)
5. b. Lòng tin (Lc 18,8)

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Chẳng kính sợ (Lc 18,2)
2. Lòng tin (Lc 18,8)
3. Thiên Chúa (Lc 18,7)
4. Con Người (Lc 18,8)
5. Bất chính (Lc 18,6)
6. Quấy rầy mãi (Lc 18,5)
7. Đức Giêsu (Lc 18,1)Hàng dọc: Kiên trì
Nguyễn Thái Hùng

Trong thuyền ngập nước, ắt là ván thuyền có khe hở không hoàn chỉnh; một tu viện bại hoại, ắt là lòng người có khe hở, không thể tương hợp nhau.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: