Vui học Thánh Kinh – CN 14 TN C

Tin Mừng Thánh Luca 10,1-12.17-20

TIN MỪNG

Đức Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng (Mt 11,20-24)

1 Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông:“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11 “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” 12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18 Đức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

1 After this the Lord appointed seventy (-two) others whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit.

2 He said to them, “The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.

3 Go on your way; behold, I am sending you like lambs among wolves.

4  Carry no money bag, no sack, no sandals; and greet no one along the way.

5 Into whatever house you enter, first say, ‘Peace to this household.’ 6 If a peaceful person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return to you.

7 Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another.

8 Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you,9 cure the sick in it and say to them, ‘The kingdom of God is at hand for you.’10 Whatever town you enter and they do not receive you, go out into the streets and say,11 ‘The dust of your town that clings to our feet, even that we shake off against you.’ Yet know this: the kingdom of God is at hand.

12 I tell you, it will be more tolerable for Sodom on that day than for that town.

17 The seventy (-two) returned rejoicing, and said, “Lord, even the demons are subject to us because of your name.”

18 Jesus said, “I have observed Satan fall like lightning 8 from the sky.

19 Behold, I have given you the power ‘to tread upon serpents’ and scorpions and upon the full force of the enemy and nothing will harm you.

20 Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 10,1b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi vào đâu? (Lc 10,3)

a. Giữa xã hội
b. Giữa rừng hoang
c. Giữa bầy sói
d. Giữa đồng cỏ xanh

2. Đây là những thứ mà các môn đệ có thể cầm đi theo mình: (Lc 10,4)

a. Bao bị
b. Giầy dép
c. Túi tiền
d. Cả a, b và c đều sai

3. Khi vào bất cứ nhà nào, câu đầu tiên anh em nói là gì? (Lc 10,5)

a. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng
b. Bình an cho nhà này
c. Anh em hãy ăn năn hối cải
d. Anh em hãy trở lại cùng Thiên Chúa

4. Đây là những quyền năng Đức Giêsu ban cho các môn đệ khi sai các ông đi: (Lc 10,19)

a. Chữa những người đau yếu
b. Khuất phục ma quỷ
c. Đạp lên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù
d. Cả a, b và c đúng

5. Đức Giêsu nói anh em hãy vui mừng vì điều gì? (Lc 10,20)

a. Vì nhiều người nghe anh em mà trở lại
b. Nhiều bệnh nhân đau được chữa lành
c. Nhiều người ngoại được biết Thiên Chúa
d. Tên anh em đã được ghi trên trời

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi vào đâu? (Lc 10,3)2. Lúa chín đầy đồng mà điều gì lại ít?  (Lc 10,2)

3. Đức Giêsu sai bao nhiêu môn đệ đi rao giảng? (Lc 10,1)

4. Thành nào sẽ được xử khoan hồng hơn thành không nghe lời các môn đệ: (Lc 10,12)

5. Đây là thứ các môn đệ không được mang theo: (Lc 10,4)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU LỜI CHÚA HỌC THUỘC LÒNG

“Anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20b)

***
Giải đápVUI HỌC LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT 14 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Các môn đệ Chúa Giêsu

* Câu Tin Mừng Thánh Luca 10,1b: Chúa Giêsu sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. c. Giữa bầy sói (Lc 10,3)
2. d. Cả a, b và c đều sai (Lc 10,4)
3. b. Bình an cho nhà này (Lc 10,5)
4. d. Cả a, b và c đúng (Lc 10,19)
5. d. Tên anh em đã được ghi trên trời (Lc 10,20)

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Bầy sói (Lc 10,3)
2. Thợ gặt (Lc 10,2)
3. Bảy mươi hai (Lc 10,1)
4. Xơđôm (Lc 10,12)
5. Túi tiền (Lc 10,4)Hàng dọc: Sai đi

Nguyễn Thái Hùng

Đức Mẹ Maria là Đấng tuyệt vời như thế, đến nỗi những hành vi của Mẹ đều trở thành mô phạm cho tất cả mọi người.- Thánh Ambrosius

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: