Vui Học Thánh Kinh CN 13 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 10,37-42

Tin Mừng

Từ bỏ mình để theo Đức Giê-su (Lc 14: 26 -27)

37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy (Mc 9,41)

40 “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

37 “Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me;38 and whoever does not take up his cross 15 and follow after me is not worthy of me.

39 Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it.

40 “Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.

41 Whoever receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet’s reward, and whoever receives a righteous man because he is righteous will receive a righteous man’s reward.

42 And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink because he is a disciple-amen, I say to you, he will surely not lose his reward.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 10,40
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

II. TRẮC NGHIỆM

01. Những người này thì không xứng đáng với Thầy. (Mt 10,37)
a. Yêu cha yêu mẹ hơn Thầy
b. Yêu của cải hơn Thầy
c. Yêu con trai con gái hơn Thầy
d. Chỉ a và c đúng.

02. Ai không … … … mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. (Mt 10,38)
a. Hy sinh mạng sống mình
b. Vác thập giá mình
c. Từ bỏ mọi sự
d. Từ bỏ cha mẹ, ruộng vườn

03. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ thế nào? (Mt 10,39)
a. Sẽ tìm thấy được
b. Sẽ được sự sống vĩnh cửu
c. Sẽ được hạnh phúc Nước Trời
d. Sẽ được Nước Trời làm gia nghiệp

04. Ai tiếp đón anh em là tiếp đón tHầy, ai tiếp đón Thầy là tiếp đón ai? (Mt 10,40)
a. Cha Thầy, Đấng ngự trên trời
b. Đấng đã sai Thầy
c. Một vị ngôn sứ
d. Thiên chúa, Đấng tạo dựng vũ trụ

05. Ai cho 1 trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ 1 chút nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, người đó sẽ được gì? (Mt 10,42)
a. Không mất phần thưởng đâu
b. Được làm môn đệ của Thầy
c. Được thấy mặt Thiên Chúa
d. Gọi là cha mẹ và anh em của Thầy

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ai tiếp đón anh em là tiếp đón ai? (Mt 10,40)

02. Với những người nào, anh em chỉ cho họ 1 chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu? (Mt 10,42)

03. Anh em sẽ không mất gì khi cho những kẻ bé nhỏ uống vì danh Thầy? (Mt 10,42)

04. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất điều gì của mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được? (Mt 10,39)

05. Anh em cho 1 trong những của bé nhỏ này uống, dù chỉ 1 chén nước lã thôi, thì kẻ ấy là gì của thầy, thì sẽ không mất phần thưởng đâu? (Mt 10,42)

06. Ai đón tiếp 1 ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc nào? (Mt 10,41)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy,
thì không xứng với Thầy.
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,38

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 13 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Đón tiếp

* Tin mừng thánh Mátthêu 10,40 :

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ a và c đúng (Mt 10,37)
02. b. Vác thập giá mình (Mt 10,38)
03. a. Sẽ tìm thấy được (Mt 10,39)
04. b. Đấng đã sai Thầy (Mt 10,40)
05. a. Không mất phần thưởng đâu (Mt 10,42)

III. Ô CHỮ

01. Thầy (Mt 10,40)
02. Kẻ bé nhỏ (Mt 10,42)
03. Phần thưởng (Mt 10,42)
04. Mạng sống (Mt 10,39)
05. Môn đệ (Mt 10,42)
06. Ngôn sứ (Mt 10,41)

Hàng dọc : Yêu mến

NGUYỄN THÁI HÙNG

Công hiệu của năng lực cầu nguyện là đến từ đức ái, nhưng năng lực để cầu nguyện cho được hiệu quả, vẫn là do đức tin và đức cậy của mình.- Thánh Thomas de Aquino

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: