Vui học Thánh Kinh – CN 11 TN C

Tin Mừng Thánh Luca 7,36–8,3

TIN MỪNGNgười phụ nữ tội lỗi đã được tha thứ và đã yêu mến Chúa nhiều

7 36 Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.

39 Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” 40 Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: “Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói.” 41 Đức Giêsu nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. 42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?” 43 Ông Simon đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.” Đức Giêsu bảo: “Ông xét đúng lắm.”

44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simon: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. 45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46 Dầu ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” 48 Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi.” 49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được tội?” 50 Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”

Những người phụ nữ đi theo Đức Giêu

8 1 Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.

(7) 36 A Pharisee invited him to dine with him, and he entered the Pharisee’s house and reclined at table.

37 Now there was a sinful woman in the city who learned that he was at table in the house of the Pharisee. Bringing an alabaster flask of ointment,38 she stood behind him at his feet weeping and began to bathe his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and anointed them with the ointment.

39 When the Pharisee who had invited him saw this he said to himself, “If this man were a prophet, he would know who and what sort of woman this is who is touching him, that she is a sinner.”

40 Jesus said to him in reply, “Simon, I have something to say to you.” “Tell me, teacher,” he said.

41 “Two people were in debt to a certain creditor; one owed five hundred days’ wages and the other owed fifty.

42 Since they were unable to repay the debt, he forgave it for both. Which of them will love him more?”

43 Simon said in reply, “The one, I suppose, whose larger debt was forgiven.” He said to him, “You have judged rightly.”

44 Then he turned to the woman and said to Simon, “Do you see this woman? When I entered your house, you did not give me water for my feet, but she has bathed them with her tears and wiped them with her hair.

45 You did not give me a kiss, but she has not ceased kissing my feet since the time I entered.

46 You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with ointment.

47 So I tell you, her many sins have been forgiven; hence, she has shown great love. But the one to whom little is forgiven, loves little.”

48 He said to her, “Your sins are forgiven.”

49 The others at table said to themselves, “Who is this who even forgives sins?”

50 But he said to the woman, “Your faith has saved you; go in peace.”

(8) 1 Afterward he journeyed from one town and village to another, preaching and proclaiming the good news of the kingdom of God. Accompanying him were the Twelve 2 and some women who had been cured of evil spirits and infirmities, Mary, called Magdalene, from whom seven demons had gone out, 3 Joanna, the wife of Herod’s steward Chuza, Susanna, and many others who provided for them out of their resources.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Luca 7,38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Ai đã mời Đức Giêsu đến nhà dự tiệc? (Lc 7,40)

a. Ông Phêrô
b. Ông Mátthêu
c. Ông Giakêu
d. Ông Simon

2. Ai đã đến gặp Đức Giêsu khi người đang dự tiệc? (Lc 7,37)

a. Ông Giakêu
b. Người phụ nữ bị băng huyết
c. Người phụ nữ tội lỗi trong thành
d. Ông Nicôđêmô

3. Người phụ nữ tội lỗi gặp Đức Giêsu đã làm gì? (Lc 7,38)

a. Khóc
b. Hôn chân Đức Giêsu
c. Đổ dầu thơm lên chân Đức Giêsu
d. Cả a, b và c đúng

4. Đây là lời Đức Giêsu nói với người phụ nữ tội lỗi: (Lc 7,48-50)

a. Chị hãy đi bình an
b. Lòng tin của chị đã cứu chị
c. Tội của chị đã được tha rồi
d. Cả a, b và c đúng

5. Đây là những phụ nữ đã đi theo Đức Giêsu: (Lc 8,2-3)

a. Bà Susanna
b. Bà Maria Mácđala
c. Bà Gioanna
d. Cả a, b và c đúng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Người phụ nữ đến gặp Đức Giêsu bị ông Simon đánh giá là người thế nào? (Lc 7,39)2. Ông Simon là người thuộc nhóm này. (Lc 7,38)

3. Đây là người phụ nữ đã đi theo Đức Giêsu: (Lc 8,2-3)

4. Đức Giêsu nói với người phụ nữ điều gì của chị đã cứu chị? (Lc 7,50)

5. Đây là loại dầu thơm mà người phụ nữ tội lỗi đã đổ lên chân Đức Giêsu. (Lc 7,37-38)

6. Ai đã nói với người phụ nữ “Tội của chị đã được tha rồi”? (Lc 7,48)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7,47b)

***Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 11 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa Giêsu và người phụ nữ tội lỗi

* Câu Tin Mừng Thánh Luca 7,38: Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. d. Ông Simon (Lc 7,40)
2. c. Người phụ nữ tội lỗi trong thành (Lc 7,37)
3. d. Cả a, b và c đúng (Lc 7,38)
4. d. Cả a, b và c đúng (Lc 7,48-50)
5. d. Cả a, b và c đúng (Lc 8,2-3)

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Tội lỗi (Lc 7,39)
2. Pharisêu (Lc 7,38)
3. Maria Mácđala (Lc 8,2-3)
4. Lòng tin (Lc 7,50)
5. Bạch ngọc (Lc 7,37-38)
6. Đức Giêsu (Lc 7,48)Hàng dọc: Tha thứ

Nguyễn Thái Hùng

Thiên Chúa đối với chúng ta thì công bằng không thiên vị, tháng ngày chăm nom, mưa sương tưới gội, không phân biệt nhau; chúng ta yêu người thì cũng nhất nhất đối đãi như nhau, không phân biệt lớn nhỏ.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: