Vui Học Thánh Kinh – Chúa Nhật 2 MC A

Tin Mừng Thánh Mátthêu 17,1-9

1 Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.

3 Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi.

9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”

1 After six days Jesus took Peter, James, and John his brother, and led them up a high mountain by themselves.

2 And he was transfigured before them; his face shone like the sun and his clothes became white as light.

3  And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him.

4 Then Peter said to Jesus in reply, “Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make three tents  here, one for you, one for Moses, and one for Elijah.”

5 While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them,  then from the cloud came a voice that said, “This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him.”

6 When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid.

7 But Jesus came and touched them, saying, “Rise, and do not be afraid.”

8 And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone.

9  As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, “Do not tell the vision 9 to anyone until the Son of Man has been raised from the dead.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Mátthêu 17,2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Những môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi là ai? (Mt 17,1)
a. Ông Phêrô – Giacôbê – Gioan
b. Ông Tôma – Giacôbê – Gioan
c. Ông Phêrô – Tôma – Gioan

2. Vị ngôn sứ đã đàm đạo với Đức Giêsu. (Mt 17,3)

a. Ngôn sứ Êlia
b. Ngôn sứ Mikha
c. Ngôn sứ Giôna
d. Ngôn sứ Hôsê

3. “Lạy Ngài, chúng con ở đây thì thật là hay”. Đây là lời của ai? (Mt 17,4)

a. Môn đệ Gioan
b. Môn đệ Phêrô
c. Môn đệ Giacôbê
d. Môn đệ Tôma

4. Nhà lập pháp đã đàm đạo với Chúa Giêsu. (Mt 17,3)

a. Ông Giosuê
b. Ông Gamaliên
c. Ông Giuse
d. Ông Môsê

5. “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về người, các ngươi… … …” (Mt 17,5)

a. Hãy vâng nghe lời Người
b. Hãy đi theo Người
c. Hãy tùng phục Người
d. Hãy làm môn đệ Người

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi. (Mt 17,1)

2. Khi nghe tiếng phán từ đám mây, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mt 7,5)

3. Vị ngôn sứ đã đàm đạo với Đức Giêsu. (Mt 17,3)

4. Môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi. (Mt 17,1)

5. Sau khi kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất, Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo “… … …, đừng sợ”. (Mt 17,7)

6. “Đây là… … … của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 17,5)

7. Khi Đức Giêsu biến hình đổi dạng, y phục của người trở nên trắng tinh như gì? (Mt 17,2)

8. Người đã dẫn các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê lên núi cao và biến hình đổi dạng trước mặt các ông. (Mt 17,1)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 17,5)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY A

I. TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa Hiển Dung

* Câu Tin mừng Thánh Mátthêu 17,2: Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.

II. TRẮC NGHIỆM

1. a. Ông Phêrô – Giacôbê – Gioan (Mt 17,1)
2. a. Ngôn sứ Êlia (Mt 17,3)
3. b. Môn đệ Phêrô (Mt 17,4)
4. d. Ông Môsê (Mt 17,3)
5. a. Hãy vâng nghe lời Người (Mt 17,5)

III. Ô CHỮ

1. Phêrô (Mt 17,1)
2. Kinh hoàng (Mt 7,5)
3. Êlia (Mt 17, 3)
4. Gioan (Mt 17,1)
5. Chỗi dậy đi (Mt 17,7)
6. Con yêu dấu (Mt 17,5)
7. Ánh sáng (Mt 17,2)
8. Đức Giêsu (Mt 17,1)Hàng dọc: Hiển Dung
Nguyễn Thái Hùng

Đức ái không ghen ghét, bởi vì nó không những không khát vọng mà lại còn xem nhẹ tất cả, kể cả địa vị cao quý của người thế tục.- Thánh Georgius

Tháng 03-2017: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
                       Audio Tĩnh Tâm Mùa Chay
               Các Bài Suy Niệm Sống Mùa Chay
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 3 MC A | Chúa Nhật 4 MC A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: