VHTK Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô C

Tin Mừng thánh Luca 9,11b-17

TIN MỪNG
Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.
12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.”13 Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.”14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.”15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống.16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

He received them and spoke to them about the kingdom of God, and he healed those who needed to be cured.

12 As the day was drawing to a close, the Twelve approached him and said, “Dismiss the crowd so that they can go to the surrounding villages and farms and find lodging and provisions; for we are in a deserted place here.”

13 He said to them, “Give them some food yourselves.” They replied, “Five loaves and two fish are all we have, unless we ourselves go and buy food for all these people.”

14 Now the men there numbered about five thousand. Then he said to his disciples, “Have them sit down in groups of (about) fifty.”

15 They did so and made them all sit down.

16 Then taking 7 the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd.

17 They all ate and were satisfied. And when the leftover fragments were picked up, they filled twelve wicker baskets.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 9,16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu tiếp đón mọi người và nói với họ về điều gì? (Lc 9,11b)
a. Sự giải phóng dân tộc Do thái
b. Nước Thiên Chúa
c. Ơn cứu độ
d. Sự thương xót

02. Ngày đã bắt đầu tàn và đây là nơi hoang vắng, Đức Giêsu đã nói gì với các môn đệ? (Lc 9,13)
a. Anh em hãy bảo họ ra về
b. Anh em hãy bảo họ kiếm thức ăn
c. Chính anh em hãy cho họ ăn
d. Anh em hãy giải tán đám đông

03. Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều với những gì? (Lc 9,16)
a. 2 con cá
b. 5 chiếc bánh
c. 6 chum rượu
d. Chỉ a và b đúng

04. Khi cầm lấy bánh và cá, Đức Giêsu làm gì? (Lc 9,16)
a. Ngước mắt lên trời
b. Dâng lời chúc tụng
c. Bẻ ra và trao các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông
d. Cả a, b và c đúng.

05. Sau khi dân chúng ăn no nê, người ta thu lại được bao nhiêu thúng đầy? (Lc 9,17)
a. 3 thúng đầy
b. 5 thúng đầy
c. 7 thúng đầy
d. 12 thúng đầy

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Đức Giêsu cầm lấy bánh và cá ngước mắt lên đâu? (Lc 9,16)

02. Đây là thứ Đức Giêsu dùng để làm phép lạ hóa bánh ra nhiều? (Lc 9,8)

03. Đức Giêsu cầm lấy bao nhiêu chiếc bánh? (Lc 9,16)

04. Đức Giêsu làm phép lạ trước bao nhiêu người? (Lc 9,14)

05. Đức Giêsu cầm lấy bao nhiêu con cá? (Lc 9,16)

06. Khi cầm lấy bánh và cá, Đức Giêsu dâng lời gì? (Lc 9,16)

07. Sau khi dân chúng ăn uống no nê, các môn đệ thu lại được bao nhiêu thúng đầy? (Lc 9,17)

08. Ai đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều? (Lc 9,17)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Chính anh em hãy cho họ ăn.”
Tin Mừng thánh Luca 9,13

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ MÌNH MÁU CHÚA C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề
Của ăn thật
* Tin Mừng thánh Luca 9,16
16 Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.
“Chính anh em hãy cho họ ăn.”

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Nước Thiên Chúa (Lc 9,11b)
02. c. Chính anh em hãy cho họ ăn (Lc 9,13)
03. d. Chỉ a và b đúng (Lc 9,16)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 9,16).
05. d. 12 thúng đầy (Lc 9,17)

III. Ô CHỮ

01. Trời (Lc 9,16)
02. Bánh (Lc 9,8)
03. Năm (Lc 9,16)
04. Năm ngàn (Lc 9,14)
05. Hai (Lc 9,16)
06. Chúc tụng (Lc 9,16)
07. Mười hai (Lc 9,17)
08. Đức Giêsu (Lc 9,17)

Hàng dọc : Thánh Thể

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối giữ lời hứa, cho nên khi chúng ta cầu xin, thì cũng phải ôm lòng tin tuyệt đối mà tiếp nhận.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: