VHTK Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C

Tin Mừng thánh Gioan 14,15-16. 23b-26

TIN MỪNG

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.

23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

15 “If you love me, you will keep my commandments.

16 And I will ask the Father, and he will give you another Advocate 8 to be with you always,17 the Spirit of truth, 9 which the world cannot accept, because it neither sees nor knows it. But you know it, because it remains with you, and will be in you.

23 Jesus answered and said to him, “Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him.

24 Whoever does not love me does not keep my words; yet the word you hear is not mine but that of the Father who sent me.

25 “I have told you this while I am with you.

26 The Advocate, the holy Spirit that the Father will send in my name–he will teach you everything and remind you of all that (I) told you.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 14,26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ? (Ga 14, 16)
a. Một Đấng Bảo Trợ
b. Sự bình an
c. Lòng can đảm
d. Lòng nhiệt thành

02. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)
a. Đi loan báo Tin Mừng cho mọi người
b. Giữ lời Thầy
c. Làm được những điều lạ lùng
d. Chỉ a và c đúng

03. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)
a. Thưởng ban Nước Trời
b. Yêu mến
c. Ban sự sống đời đời
d. Gìn giữ

04. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)
a. Các Thiên thần
b. Các ngôn sứ
c. Thánh Thần
d. Các Tổng lãnh Thiên thần

05. Thánh Thần sẽ làm gì cho anh em? (Ga 14,25)
a. Làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em
b. Dạy anh em mọi điều
c. Dạy anh em làm những điều lạ lùng
d. Chỉ a và b đúng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ? (Ga 14,16)

02. Đấng bảo trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)

03. Đấng Bảo Trợ sẽ làm cho anh em nhớ lại những gì Thầy đã nói với anh em? (Ga 14,26)

04. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)

05. Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ các điều gì của Thầy? (Ga 14,15)

06. Chúa cha sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ đến ở với anh em bao lâu? (Ga 14,16)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

23 “Ai yêu mến Thầy,
thì sẽ giữ lời Thầy.
Tin Mừng thánh Gioan 14,23

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề
Chúa Thánh Thần hiện xuống
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 14,26
26 Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Một Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)
02. b. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)
03. b. Yêu mến (Ga 14,23)
04. c. Thánh Thần (Ga 14,26)
05. d. Chỉ a và b đúng (Ga 14,25)

III. Ô CHỮ

01. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)
02. Chúa Cha (Ga 14,26)
03. Mọi điều (Ga 14,26)
04. Thánh Thần (Ga 14,26)
05. Điều răn (Ga 14,15)
06. Luôn (Ga 14,16)

Hàng dọc : Bảo Trợ

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: