Lòng Trung Thành Của Hội Viên Legio

Trọng tâm của Legio là hiệp nhất mọi người, thế nhưng để có được sự hiệp nhất đó thì trước hết cần phải có sự  gắn kết giữa các thành phần trong hệ thống “ Hội viên trung thành với praesidium, praesidium với Curia. Curia với Comitium. Comitium với Senatus và Senatus với Concilium  rồi với Giáo quyền khắp nơi.  Hội viên Legio, praesidium và Hội Đồng thực sự trung thành sẽ ghê sợ lối làm việc riêng rẽ. Khi gặp các điểm nghi ngờ, trong các hoàn cảnh khó khăn khi  dự định làm công tác mới hoặc có đường lối mới họ liền chạy đến thượng cấp để xin chỉ dẫn và phê chuẩn” ( TB chương 29 câu 285 ).

Praesidium là cấp thấp nhất nhưng lại là đơn vị căn bản của Legio. Bất cứ ủy viên của cấp Hội Đồng nào cũng phải là hội viên của một praesidium đồng thời  phải giữ Huấn Dụ Thường Xuyên mà trong đó việc tham dự phiên họp hàng tuần là cốt yếu nhất “ Nhiệm vụ đầu tiên mà Legio buộc hội viên phải làm là đi dự các buổi họp. Chính cuộc họp làm thành Legio, cuộc họp giống như tấm thấu kính đối với ánh mặt trời. Nó là trung tâm phát sinh ngọn lửa làm nóng chảy tất cả những gì ở gần, nó là sợi giây liên lạc. Nếu khinh thường hay cắt đứt sợi giây đó thì công cuộc sẽ tan rã, sụp đổ. Trái lại càng quý  chuộng cuộc họp thì năng lực của hội  đoàn càng tăng gia” ( TB chương 11 Câu 143 ).

Chính cuộc họp làm thành Legio, điều ấy có nghĩa nếu không họp hoặc không quý trọng buổi họp thì đó không xứng đáng là hội viên Legio. Sở dĩ Thủ Bản nhấn mạnh tính chất quan trọng của buổi hội như thế là vì ở đó có sự hiện diện của Đức Maria. Ngài  vừa là Mẹ các Tông Đồ vừa là Người Nữ đạp giập đầu rắn Satan như Kinh Thánh đã tiên báo ( St 3, 15 ).  Nếu chúng ta thực sự tin rằng Đức Maria hiện diện trong các buổi hội thì không có lý do gì lại không quý trọng nó. Ngược lại chỉ vì không tin nên người ta mới coi thường buổi hội để rồi có nguy cơ rời bỏ Legio. Chỉ khi nào biết quý trọng buổi hội thì chúng ta mới có thể  nhận lãnh được những ơn cần thiết cho đời hoạt động tông đồ bởi như Thủ Bản nói = “ Nó là trung tâm phát sinh ngọn lửa, làm nóng chảy tất cả những gì ở gần”.

Biết quý trọng buổi hội đó là trung thành với Legio. Thế nhưng cần phải biết sự trung thành ấy là trung thành với điều gì ?.  Nếu không, tất cả hoạt động của Legio sẽ trở thành mờ nhạt, chỉ có danh mà không có thực. Chúa đòi hỏi cần phải “ Ở “ tức luôn trung thành bởi vì Ngài là đầu của Nhiệm Thể “ Hãy cứ ở trong Ta. Ta cũng ở trong các ngươi. Như cành nhánh nếu không gắn liền với thân thì không thể tự mình kết quả được. Nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta thì cũng vậy. Ta là cây nho, các ngươi là cành. Ai cứ ở trong Ta và Ta ở trong chúng thì nấy kết quả nhiều. Vì ngoài Ta các ngươi không thể làm  chi được” ( Ga 15, 4 -5).

Để được kết quả thì cần phải ở trong Chúa tức là trung thành với đường lối  Chúa mà đường lối ấy tất cả cũng không ngoài  việc vâng theo Thánh Ý “ Chẳng phải mỗi kẻ nói cùng Ta rằng = Lạy Chúa, lạy Chúa mà  vào được Nước Trời đâu. Nhưng chỉ những kẻ  biết làm theo Thánh Ý Cha Ta mà thôi” ( Mt 7, 21 ). Vâng theo Thánh Ý là con đường duy nhất để vào Nước Trời. Đối với Legio cũng chỉ có con đường vâng theo Thánh Ý, chính bởi vậy Thủ Bản mới đề ra hệ thống gọi là Hệ Thống Cố Định với đòi buộc  các cấp hội đồng “ Bằng mọi giá các Hội Đồng này phải trung thành với nhiệm vụ đã nhận lãnh” ( TB chương 20, câu 244).

Phải trung thành với nhiệm vụ đã nhận lãnh và nhiệm vụ quan trọng nhất  ấy là…đi họp. Không có cấp nào dù là Praesidium hay Hội Đồng  mà không buộc phải đi họp. Chính các buổi họp ấy  đã làm nên Legio có nghĩa trở nên các mối liên hệ trong cùng một hệ thống chặt chẽ. Praesidium phải trung thành với Curia. Curia phải trung thành với Comitium và Comitium với Regia v.v…Có trung thành là có sự hiệp nhất, trái lại sự chia rẽ sẽ giết chết Legio “ Kết quả của lòng trung thành là sự vâng lời: viên đá thử đức vâng lời là mau mắn nhận lãnh những địa vị hay những quyết định làm mình khó chịu” ( TB chương 29. Câu 285).

Hội viên Legio chúng ta dầu sao cũng là những con người còn mang nặng tính xác thịt, luôn bị các thế lực sự dữ lôi kéo vào con đường  phản bội Chúa. Bởi đó cho nên cần phải nhận thức được điều nguy hiểm ấy  để quyết chí đi theo đường lối Legio bằng sự triệt để vâng lời “ Những ai đem lòng quảng đại để cương quyết vâng lời sẽ lập nên công nghiệp lớn: Vì phải hy sinh, đức vâng lời giống như tử đạo” ( TB chương 29 Câu 285 ) ./.

Phùng   Văn  Hóa

( Bài chia sẻ tập huấn tại Comitium Phú Long GP Xuân Lộc ngày 22/6/2013).

Chuyên Mục: 2. Legio Mariae 

Mặc dù tôi hèn yếu nhu nhược, nhưng tôi quyết tâm không thất vọng. Tôi đem linh hồn tôi ẩn giấu trong vết thương của Chúa Giê-su, xin Máu Thánh của Chúa Giê-su rửa sạch tội lỗi của tôi.- Thánh Catharina Senensis

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: