Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Kính nguyện Chúa Thánh Thần

Cực Thánh Ngôi Ba Thiên Chúa

Ơn thiêng liêng cúi đội

Nguyện trông hiện xuống phàm gian

Sáng nhiệm bởi trời

Xin thấu thửa lòng chúng tử

Yến Thiêng ở Chúa

Xin soi phô Đấng nhân ban

Chúa là Cha kẻ khó khăn

Rất dong quãng hằng cho ơn phước

Chúa là mạch sự sáng láng

Suốt tâm thần, mọi đấng thế gian

Chúa hay an ủi kẻ âu lo

Ngự linh hồn ý hằng lân mẫn

Chúa hay êm ái kẻ đau đớn

Đổ lòng ai nấy đặng thanh nhàn

Chúa là khỏe chúng bì lao

Thanh lương thoát mọi người nóng nảy

Chúa là vui đoàn thế khắp

An ủi trừ phô kẻ khóc than

Ớ mạch sáng thong dong

Xin đầy dẫy lòng người tin cậy

Nếu không ơn Thần Lực

Chẳng vẹn sạch cả chốn trần gian

Cúi xin Chúa rửa người chẳng sạch

Ngửa trông Cha rưới kẻ khô khan

Cầu khẩn uốn người cứng cỏi

Nài xin chữa kẻ tật tàn

Kẻ xiêu lạc đem vào chính lộ

Người lạnh tâm cho lại ôn quờn

Xin giúp kẻ tin vạn sự

Đặng đầy lòng ơn trọng thất đoan

Việc phước đức xin Chúa trả công

Khi lâm tử chin trời siêu độ

Sự oán thù xin tôi vẹn khỏi

Ngày mạng chung xin kiếp hỷ hoan

Trong ơn bảy đượm nhuần

Lạy Ngôi Ba Tôn Thánh ./. Amen

 

(Kinh nguyện Đức Chúa Thánh Thần giáo phận Quy Nhơn )

Xin cầu cho LH Giuse

Phêrô Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Giáo Hội 

Người được chọn, đường họ đi phải đầy dẫy những chông gai.- Thánh Gregorius

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: