Phụ Lục I: Gia Hệ Chúa Giêsu

Chúa Giêsu thuộc hoàng tộc Đavít, điều đó được ghi rõ rệt trong hai gia phả : Một gia phả Thánh sử Mathêu (Mt.1: 1,17) một gia phả do Thánh sử Luca (Lc. 3: 23,38)

Hai gia phả khác nhau về chi tiết, vì hai Thánh sử viết theo mục đích riêng biệt. Thánh Mathêu viết Phúc Âm cho người Do Thái, ngụ ý minh chứng Chúa Cứu Thế sinh ra đúng như lời Chúa hứa với ông Abraham và Đavít, nên Ngài chép gia phả từ ông Abraham đến Chúa Giêsu. Còn Thánh Luca viết Phúc Âm cho dân ngoại, nhằm mục đích chứng minh Chúa Giêsu xuống cứu chuộc toàn thể con cháu ông Adam, nên người chép gia phả từ Chúa Giêsu đến Adam.

Là phần tử trong số dân ngoại được ơn nhập đạo, dưới đây chúng tôi chép lại gia phả Chúa Giêsu theo lối Thánh sử Luca.

Giêsu được công nhận là con ông Giuse

Ông Giuse là con ông Heli, Heli con ông Mathat, Mathat con ông Lêvi, Lêvi con ông Melchi, Melchi con ông Janne, Janne con ông Joseph, Josheph con ông Mathathias, Mathathias con ông Amas. Amas con ông Nahum, Nahum con ông Hesli, Hesli con ông Nagge, Nagge con ông Mahath, Mahath con ông Mathathias, Mathathias con ông Semei, Semei con ông Josheph, Joseph con ông Juda, Juda con ông Joanan, Joanan con ông Resa, Resa con ông Zorobabel, Zorobabel con ông Salathiel, Salathiel con ông Neri, Neri con ông Melchi, Melchi con ông Abdi, Abdi con ông Cosam, Cosam con ông Elmadam, Elmadam con ông Her, Her con ông Jesus, Jesus con ông Eliezer, Eliezer con ông Jorim, Jorim con ông Mathat, Mathat con ông Levi, Levi con ông Simeon, Simeon con ông Juda, Juda con ông Joseph, Joseph con ông Jonan, Jonan con ông Eliakim, Eliakim con ông Melea, Melea con ông Menna, Menna con ông Mathatha,

Mathatha con ông Nathan, Nathan con ông David,

David con ông Jesse, Jesse con ông Obed, Obed con ông Booz, Booz con ông Salmon,

Salmon con ông Naasson, Naasson con ông Aminadab, Aminadab con ông Aram, Aram con ông Esron, Esron con ông Phares, Phares con ông Juda, Juda con ông Jacob, Jacob con ông Isaac, Isaac con Abraham. Araham con ông Thare, Thare con ông Nachor, Nachor con ông Sarug, Sarug con ông Ragaii, Ragaii con ông Phaleg, Phaleg con ông Heber, Heber con ông Sale, Sale con ông Cainan, Cainan con ông Arphaxad, Arphaxad con ông Sem, Sem con ông Noe.

Noe con ông Lamech, Lamech con ông Mathusale, Mathusale con ông Cainan, Cainan con ông Enos, Enos con ông Seth, Seth con ông Adam, Adam con Đức Chúa Trời.

Lm. Lâm Quang Trọng

Chuyên Mục: Quãng Đời Mai Ẩn 

Ai có thể yêu mến Đức Mẹ Maria đến chết, thì nhất định sẽ không mất đi ân sủng.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: