Hai điều kiện để bỏ mình thực sự

(Lc 14, 26-33)

Chúa giêsu đòi hỏi những ai muốn theo Ngài, làm môn đệ của Ngài.

Phải bỏ tình yêu gia đình,

phải từ bỏ quyền làm chủ tiền bạc.

Luật buộc người theo Chúa là:

“Hãy vác thánh giá…” (Lc 14,27).

Khi đọc ba câu Phúc Âm sau đây, con thấy những điều mâu thuẫn:

“Ai theo Ta mà không ghét cha, mẹ, vợ ,con… thì không đáng làm môn đệ Ta” (Lc 14,26).

“Ai không vác thánh giá mình… thì không đáng làm môn đệ Ta” (Lc 14,27).

”Ai không từ bỏ tất cả của cải… thì không đáng làm môn đệ Ta” (Lc 14,33).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa bắt con ghét những người thân yêu của con sao? Của cải đâu phải xấu, có khi lại rất cần, sao Chúa bắt con từ bỏ?

Nhưng đây chính là trung tâm của sứ điệp của Chúa.

Xin Chúa cho con hiểu ý Chúa, Chúa muốn dạy con:

- Ai theo Chúa là không biên giới, vượt lên giới hạn hẹp hòi của ích kỷ, của gia đình, của màu da, chủng tộc.

- Ai theo Chúa thì làm tất cả vì cộng đồng nhân loại.

- Ai theo Chúa thì từ bỏ tất cả, xem mục đích trên tất cả là nước trời.

- Ai theo Chúa thì sử dụng mọi sự để làm ích cho anh chị em, không để lại gì cho mình.

Con sẽ lại được tất cả, chỉ vào lòng con trống rỗng thụ tạo, thì con được đầy như Chúa và Mẹ Maria.

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Thiên Chúa đối với chúng ta thì công bằng không thiên vị, tháng ngày chăm nom, mưa sương tưới gội, không phân biệt nhau; chúng ta yêu người thì cũng nhất nhất đối đãi như nhau, không phân biệt lớn nhỏ.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: