TIN TỨC LEGIO MARIAE VIỆT NAM
__________________________

TẠI HOA KỲ

 

Qua phiếu liên lạc chúng tôi  nhận được  trong  ngày Đại Hội Thánh Mẫu năm 2001 cho thấy  Legio Mariae Việt Nam đã có mặt trên các Tiểu Bang sau đây :

* LOUSIANA   có Curia  Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thuộc Giáo Phận  New Orlean . Chị Trần  Thị  Tươi,  Trưởng  Curia.

* TEXAS có 3 Curiae  và 1 Praesidium:

                - Curia Đức Maria Mẹ Giáo  Hội  Giáo  Phận  Galveston-Houston (Senior). Anh Giuse Nguyễn Ngọc Thiên, Trưởng Curia (trực thuộc Regia Houston).

                - Curia Đức Mẹ La-Vang Giáo Phận Galveston-Houston (Junior). Anh Hoàng Châu Trưởng Curia.

                - Curia Đức Maria  Mẹ  Thiên  Chúa,  Giáo  Xứ  Các Thánh  Tử  Đạo  Việt  Nam  Arlington, Giáo Phận Fort Worth. Anh Thomas  Phan  Thanh  Hương, Trưởng  Curia  (trực  thuộc Comitium Dallas).

                - Praesidium  Đức  Mẹ  Mân  Côi,  Giáo  Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Garland, Giáo Phận Dallas. Chị Terêxa Vũ Thị Lạc, Trưởng Praesidium  (trực thuộc Comitium Dallas)

* CALIFORNIA có 2 Praesidia:

                 - Praesidium  Nữ Vương Trung Tín,   thành  phố Garden Grove. Anh Nguyễn Phi Hùng, Trưởng Praesidium.

                 - Praesidium  Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, thành phố Fountain Valley. Anh Trần Văn Việt, Trưởng
                   Praesidium.

* KANSAS,  thành  phố  Wichita  có Praesidium  Đức  Mẹ  Vô Nhiễm Nguyên Tội. Anh Phạm Văn Đoan, Trưởng Praesidium.

* OKLAHOMA có Praesidium Đức Mẹ Truyền  Tin.   Chị  Trần Thị Nhàn, Trưởng Praesidium.

* NEBRASKA có Praesidium  Đức  Mẹ  Khiết Tâm. Anh Nguyễn Văn Vang, Trưởng Praesidium.

* WASHINGTON, thành phố  Seattle có Praesidium Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Chị Nguyễn Thị Liên, Trưởng  Praesidium. 

Ước gì các đơn vị  Legio Mariae Việt Nam đang hoạt động trên nước Mỹ nối vòng tay liên kết, để trao đổi  cho nhau những tin tức và hổ trợ nhau trong hoạt động Tông đồ nơi xứ người. Xin liên lạc:

Curia Ðức Maria Mẹ Giáo Hội
Giuse Nguyễn Ngọc Thiên
Email: tnguyen@surfbest.net

Curia Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Thomas Phan Thanh Hương
Email : toma_phan@hotmail.com

---------//---------

TẠI VIỆT NAM

 Trong cuộc tiếp xúc với Ban Quản Trị  Hội  Đồng  Senatus Việt Nam ngày 17-6-02 vừa qua, chúng tôi ghi nhận :

Tính đến tháng 5  năm   2002  Senatus  Việt  Nam  hiện  có  10 Comitia, 104 Curiae Trưởng thành  (Senior)  và 11 Curiae Thiếu niên (Junior)  gồm có 1,592 Praesidia Senior   và  358 Praesidia Junior.  Số Hội viên trong toàn quốc có : 24,124 Hội viên Hoạt động, trong đó  có  3,654  Hội viên Nghĩa Sĩ,   7,798  Hội viên Thiếu niên và 43,124 Hội viên Tán trợ. Riêng 3 tháng đầu năm 2002, Senatus đã thành lập thêm 3 Curiae  mới,  đó  là  Curia Hà Nội, Curia Hải Phòng và Curia Qui Nhơn.  

Công tác Tông đồ năm 2001,  các Curia  trực  thuộc  Senatus  và 10  Comitia  trong  cả nước đã thực hiện được :

            * Thăm gia đình Công Giáo : 224.037 gia đình

            * Thăm gia đình trễ nải :  19.542 gia đình.

            * Thăm gia đình rối : 16.422 gia đình

            * Thăm gia đình bất hòa : 7,504 gia đình

            * Thăm gia đình tôn giáo bạn : 89.647 gia đình

            * Thăm bệnh nhân tại gia : 64.539 người.

            * Thăm bệnh nhân tại Bệnh viện : 78.138 người.

           * Thăm Viện dưỡng lão và trại mù : 307 giờ.

            * Dạy Giáo lý người lớn : 11.770 người.

            * Dạy Giáo lý trẻ em : 38.551 em

KẾT QUẢ :

            * Số người được rửa tội  : 11.520 người.

            * Số trẻ em được rửa tội : 487 (có 121 Sắc tộc)

            * Số gia đình được giải hòa :  2,441 gia đình.

            * Gỡ rối, hợp thức hóa hôn nhân: 1403 trường hợp.

            * Đưa người bỏ mùa Phục Sinh trở về với Chúa : 3,720 người.

            * Số em được xưng tội rước lễ lần đầu: 11.214 em

            * Số trẻ nhận bí tích Thêm Sức : 6,594 em