Có phải là dự báo của NASA: Ba ngày đen tối đất trời

LTS: Sau khi được một độc gỉa email, chúng tôi đã kiểm chứng về bản tin và xác nhận là NASA đã không đưa ra những dự đoán nàyVà những email về bản tin này đã lan tràn khắp nơi. Quý độc gỉa cứ an tâm trong sinh hoạt bình thường và trong các ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh.

* * *

Nguyên Văn:

Subject: NASA predicts total black out on 23 to 25 th DEC 2012.

NASA predicts total blackout on 23-25 Dec 2012 during alignment of Universe. US scientists predict Universe change, total blackout of planet for 3 days from Dec 23 2012. It is not the end of the world, it is an alignment of the Universe, where the Sun and the earth will align for the first time. The earth will shift from the current third dimension to zero dimension, then shift to the forth dimension. During this transition, the entire Universe will face a big change, and we will see a entire brand new world.

The 3 days blackout is predicted to happen on Dec 23, 24, 25….during this time, staying calm is most important, hug each other, pray pray pray, sleep for 3 nights…and those who survive will face a brand new world….for those not prepared, many will die because of fear. Be happy…, enjoy every moment now.

Don’t worry, pray to God everyday. There is a lot of talk about what will happen in 2012, but many people don’t believe it, and don’t want to talk about it for fear of creating fear and panic. We don’t know what will happen, but it is worth listening to USA ‘s NASA talk about preparation.

Chuyển Ngữ:

NASA dự đoán một màu đen sẽ bao trùm vào các ngày 23 đến 25 tháng 12 năm 2012 trong suốt quá trình điều chỉnh vũ trụ.

Các nhà khoa học Mỹ NASA dự đoán có sự thay đổi vũ trụ. Trái đất bao trùm một màu đen tối trong ba (03) ngày từ ngày 23 – 25 Tháng 12. năm 2012. Đây không phải là “chấm dứt thế giới”, đây là sự điều chỉnh đầu tiên của vũ trụ, mặt trời và trái đất. Trái đất sẽ thay đổi từ chiều kích không gian thứ ba như hiện nay đến chiều kích bằng 0, sau đó chuyển đổi tiếp đến chiều kích vô định. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, toàn bộ vũ trụ sẽ phải đối mặt với một sự thay đổi lớn, chúng ta sẽ thấy một thế giới hoàn toàn mới.

Người ta dự đoán: Một màn đen bao trùm sẽ xảy ra trong ngày 23, 24, 25 tháng 12. Trong thời gian này, hãy bình tĩnh là quan trọng nhất, ghì chặt nhau, cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện, ngủ 3 đêm … và những người sống sót sẽ phải đối mặt với một thế giới mới …. do không có sự chuẩn bị trước nên nhiều người sẽ chết vì sợ hãi. Hãy vui lên …, tận hưởng từng giây phút hiện nay.

Đừng lo lắng, hãy cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Có rất nhiều cuộc nói chuyện về những gì sẽ xảy ra trong năm 2012, nhưng nhiều người không tin và cũng chẳng muốn nói đến chuyện đó vì sợ tạo ra sự hoảng loạn. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng hãy lắng nghe cuộc chuyện của chuyên gia Mỹ NASA về việc chuẩn bị này.

 

 

Chuyên Mục: Sự Kiện 

Phàm ở đâu có sự nghèo khó và vui vẻ, thì ở đó không phải có lòng tham và không phải có khổ nạn.- Thánh Francis of Assisi

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: