Vẻ đẹp trong trắng Thiên Thần

Vẻ đẹp trong trắng thiên thần

Maria Phạm Thị Oanh

Em như đóa hoa trong nắng sớm

Chợt nở ra rồi vội tắt ngay

Như thông điệp thiên sứ của Chúa Trời

Ngài sai em đến trong trần đời

Trong một thời gian hữu hạn

Em mang một sứ điệp vô hạn

Của Đấng Tạo Thành, của Đấng ban bình an

Qua cách chết thảm, chẳng ai “ham”

Nhưng, nhờ sứ điệp đã làm bừng tỉnh kẻ thủ ác

Có lẽ sứ mạng của em là “ cứu chuộc” kẻ gian tà

Vì , qua cái chết, em sẽ thứ tha

Hắn sẽ được hoàn lương có thể

Và như thế, em là ”thiên sứ” từ trời tái thế !

 Để treo gương “tha thứ” như Thầy Giêsu

Đấng trọn đời em đã tôn thờ

Đấng là gương tha thứ muôn thuở

Đấng cứu chuộc em như em hằng tin nhớ

Trong ” Đấng Ấy ” em được đầy ân phúc

Như , Mẹ Người , mà em được mang Danh

Ôi, Đấng chịu đóng đanh, nhưng vô tội

Nhưng chính để cải hối kẻ gian tà

Xin cho em được nhận lãnh điều em hằng tin cậy

Ở nơi Người chính Đấng  là GIÊSU !

Không phải một lần , mà mãi mãi thiên thu !

Kính tặng em người nữ tu chưa lời khấn./.

(xin chia sẻ như một lời cầu nguyện cho tang quyến)

20/07/2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Nơi nào đầy dẫy sự mất mát, thì tôi phải gieo xuống hạt giống cậy trông.

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: