Thơ: Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn 2014

THÁNH: Người lãnh nhận tràn đầy ân sũng từ Thiên Chúa, và phát huy hết năng lực của mình.

Vì vậy, các linh hồn trong luyện hình và chúng ta chưa được nên thánh. Theo đó. Các linh hồn cần đến lời cầu nguyện, sự hy sinh của chúng ta, người còn sống, là điều cần thiết. Như vậy, nếu chúng ta tận dụng mọi ơn lành Chúa ban, mà nguyện cầu cho họ, thì khi trở về Thiên Đàng, họ sẽ trở nên thánh, và sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Như vậy, các linh hồn trong luyện hình nên thánh, thì mặc nhiên chúng ta sẽ nên thánh. Theo tâm tình đó, chúng cùng cầu nguyện cho các linh hồn.

Ai chẳng bởi nguồn gốc được sinh ra

Linh hồn luyện ngục rất “thân ta”

Là cha me, ông bà , anh chị

Là thầy dạy, là linh mục chính xứ

Là bạn hữu , là ân nhân thân thiết

Cũng là những người ta chưa từng quen biết

Đã làm người, phải chết, lẽ đương nhiên

Nhưng đáng tiếc thay ! Chúa trọn bậc người hiền

Về với Chúa, chưa trọn điều con thảo

Tự nguyện tìm vào chốn luyện ngục siêu limh

Nơi lửa huyền siêu đốt cháy luyện hình

Tẩy linh hồn trắng trong không tỳ ố

Đức Chúa Trời đoái thương cứu độ

Ban Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần

Đấng Cứu Tinh nhân ái vô ngần

Lửa luyện hình , tình thương cứu chuộc

Bởi Thánh Linh Thiên Chúa đỗi công bình

Ban lửa xuống trong lòng người còn vướng

Ôi , Lạy Chúa Ngài là Cha thương xót

Lòng nhân từ luôn thương đoái tội nhân

Lửa luyện hình là chốn tẩy trần

Thanh luyện cho linh hồn trong như mạch sống

Ôi , Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu

Dâng lòng thành xin nguyện cầu thay !

Cho linh hồn các đẳng nơi thanh luyện

Lửa huyền siêu tan biến những tội khiên

Được thanh luyện trong tình yêu thương mến

Đấng Chí Công rất mực công minh

Ban thánh sũng cho con người trong chốn ngục

Lửa huyền siêu hằng soi liên tục

Là lửa tình yêu nung nấu mọi vấp phạm

Luật tự nhiên là lẽ công bình

Ơn siêu nhiên nhưng thấu lý, đạt tình

Chốn luyện hình là nơi ta phải trả

Để cân bằng nguồn thánh hóa bởi Thánh Linh

Lòng” Mến Chúa” ân sũng vẫn trung trinh

Là “Lửa thanh luyện “, hằng ngày ta phải chịu

Bởi,” yêu người ” như mình, ta còn thiếu

Lửa “Huyền Siêu “ là “lửa mến” phải đền bù

Đền đủ xong , dù đến tận thiên thu

Trong thánh sũng ta vui lòng đền trả

Trên trần gian, người dương thế vẫn nhớ cùng

Dâng lời nguyện cầu đến trước Thiên Nhan

Xin tha thứ vấp phạm lỡ toan

Được về bên Thiên Chúa an nhàn

Đó là ân phúc siêu nhiên

Linh hồn đáng hưởng tôn vinh Chúa Trời

Tình thương ban bởi con người

Nguồn thương chính bởi Chúa Trời từ nhân. /. Amen

 

03/11/2014 Xin cầu cho các Linh Hồn ( Lễ thánh Martino de porres )

P.Trần Đình Phan Tiến

Related posts

Leave a Comment