Hỡi Người Khi Còn Sống!

Hỡi người khi còn sống !

Sao không gắng sống cho hết mình

Chu toàn phận sự và hy sinh

Khi Chúa gọi, ta được về Thiên Đình

Hỡi người, khi ta sống hãy cố gắng hy sinh

Nhưng, trong chốn luyện hình

Thiên Chúa vẫn yêu thương chân tình

Dù trong luyện hình, nhưng vẫn là chốn phúc vinh

Vì còn ân sũng của Thiên Chúa thắm tình

Hỡi người ! Nay đã khuất

Nhưng, xin hãy vững tin !

Luyện hình, nơi chốn có “Lửa Huyền Linh”

Trong Thiên Chúa, hỡi người ! Xin vững tin

Vào Lời Chúa Giêsu phán : “Kẻ sống mà tin ta, sẽ không chết bao giờ.

Vì Ta chính là sự sống lại và là sự sống.

Ai tin ta sẽ không chết đời đời ” ( Ga 11 , 25- 26)

Xin các linh hồn hãy nghĩ ngơi

Trong sự vững tin vào Lời Chúa

Trên trần gian, người dương thế sẽ cầu nguyện cho các người.

Ôi , các linh hồn , xin hãy tin !

Lòng từ bi của Chúa lớn hơn sự thiếu sót của mình./. Amen

Lễ Các Linh Hồn 2014

Chuyên Mục: Tháng Các Linh Hồn 

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: