Trang chủ » Mẹ Maria » Tháng Hoa » Sắc Hoa Tháng Năm

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 31

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Sáu, ngày 31/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 30

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Năm, ngày 30/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 29

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Tư, ngày 29/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 28

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Ba, ngày 28/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 27

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Hai, ngày 27/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 26

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Chúa Nhật, ngày 26/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 25

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Bảy, ngày 25/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 24

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Sáu, ngày 24/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 23

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Năm, ngày 23/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 22

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Tư, ngày 22/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 21

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Ba, ngày 21/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 20

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Hai, ngày 20/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 19

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Chúa Nhật, ngày 19/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 18

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Bảy, ngày 18/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 17

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Sáu, ngày 17/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 16

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Năm, ngày 16/05/2013 1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 15

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Tư, ngày 15/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 14

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Ba, ngày 14/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 13

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Thứ Hai, ngày 13/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 12

Chương trình SẮC HOA THÁNG NĂM Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa   Chúa Nhật, ngày 12/05/2013   1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc): Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau […]