Thánh Tử Đạo Việt-Nam Tháng 11

Mục Lục

Tháng 11 01.11 Phêrô Almato Bình Linh Mục OP
    Giêrônimô Hermosilla Liêm Giám Mục OP
    Valentinô Berrio-Ochoa Vinh Giám Mục OP
  03.11 Phêrô Phanxicô Néron Bắc Linh Mục MEP
  05.11 Ðaminh Hà Trọng Mậu Linh Mục OP
  07.11 Giacinto Castaneda Gia Linh Mục OP
    Vinh-sơn Phạm Hiếu Liêm Linh Mục OP
  08.11 Phaolô Nguyễn Ngân Linh Mục
    Giuse Nguyễn Ðình Nghi Linh Mục
    Martinô Tạ Đức Thịnh Linh Mục
    Martinô Thọ Viên thuế
    Gioan Baotixita Cỏn Lý trưởng
  14.11 Stêphanô Cuénot Thể Giám Mục MEP
  20.11 Phanxicô Xavie Cần Thày giảng
  24.11 Phêrô Dumoulin-Borie Cao Giám Mục MEP
    Vinh Son Nguyễn Thế Điểm Linh Mục
    Phêrô Vũ Ðăng Khoa Linh Mục
  26.11 Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên Linh Mục OP
    Tôma Ðinh Viết Dụ Linh Mục OP
  28.11 Anrê Trần Văn Trông Binh sĩ
  30.11 Giuse Marchand Du Linh Mục MEP

 

Related posts

Leave a Comment