Audio Kinh Thánh 100 Tuần

Nghe giảng lớp Kinh Thánh 100 Tuần

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn Kinh Thánh gồm cả Cựu và Tân Ước để học,
đối chiếu và áp dụng vào cuộc sống.

Tuần 001 – Sáng Thế Chương 1-2

Tuần 002 – Sáng Thế Chương 3-5

Tuần 003 – Sáng Thế Chương 6-11

Tuần 004 – Sáng Thế Chương 12-19

Tuần 005 – Sáng Thế Chương 20-25

Tuần 006 – Sáng Thế Chương 26-36

Tuần 007 – Sáng Thế Chương 37-50

Tuần 008 – Xuất Hành Chương 1-7

Tuần 009 – Xuất Hành Chương 8-15

Tuần 010 – Xuất Hành Chương 16-24

Tuần 011 – Xuất Hành Chương 25-34

Tuần 012 – Xuất Hành Chương 35-40

Tuần 013 – LêVi Tổng quát

Tuần 014 – LêVi Chương 17-27

Tuần 015 – Dân Số Chương 1-12

Tuần 016 – Dân Số Chương 13-24

Tuần 017 – Dân Số Chương 25-36

Tuần 018 – Đệ II Luật Chương 1-11

Tuần 019 – Đệ II Luật Chương 12-26

Tuần 020 – Đệ II Luật Chương 27-34

Related posts

Leave a Comment